II. Rádiologická klinika LF UK A OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Štruktúra II. Rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA


II. Rádiologická klinika sa člení na nasledovné pracoviská:

 • pracovisko digitálnej skiagrafie
 • pracovisko digitálnej skiaskopie
 • pracovisko digitálnej klinickej mamografie a ultrasonografie prsníkov
 • pracovisko klinickej ultasonografie a mamografie prsníkov II
 • pracovisko preventívnej ultrasonografie prsníkov
 • pracovisko konzultačnej ultrasonografie prsníkov
 • pracovisko digitálnej preventívnej (skríningovej) mamodiagnostiky
 • pracovisko digitálnej mamografickej stereotaxie a VAB
 • pracovisko digitálnej stomatologickej rádiológie
 • pracovisko všeobecnej ultrasonografie (USG)
 • pracovisko počítačovej tomografie (CT)
 • pracovisko magnetickej rezonancie (MR)


Personálne obsadenie:

Prednostka a primárka kliniky:
Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Lekári kliniky:

MUDr. Miriam Abrahámová - MD
MUDr. Silvia Budiačová
MUDr. Ľudmila Bujdáková - RD
MUDr. Katarína Fillová - pracuje na úväzok (pon, ut, str)
MUDr. Hana Floreková
MUDr. Anna Haluzová
MUDr. Jana Hanajíková - dlhodobá OČR
MUDr. Katarína Hudecová - RD
MUDr. Martina Jerzová
MUDr. Marek Ocilka - vedúci lekár klasických RTG metód
MUDr. Martin Polakovič - konzultant
MUDr. Júlia Račková - skrátený úväzok (pon, utor, piat)
MUDr. Katarína Rauová, PhD. - konzultant
MUDr. Miroslava Smreková – úväzok 0,2
MUDr. Erik Straka
MUDr. Silvia Šatková
PhD., MUDr. Eliška Takáčová
MUDr. Lukáš Valkovič, PhD. - vedúci lekár CT a MR
PhD., MUDr. Lucia Valkovičová, PhD. - RD
PhD., MUDr. Lucia Vanovčanová - kozultant
PhD., MUDr. Alexandra Vavrová
MUDr. Ondrej Bobík, PhD.
MUDr. Zuzana Šimulčíková
doc. MUDr. Peter Minárik - pracuje na úväzok (pon, str, pia od 8-12hod)

Vedúci rádiologický technik:
Alžbeta Kneževičová

Vedúca úseku CT, MR a zástupca vedúceho RTG technika:
Bc. Júlia Petríková

Prístrojové vybavenie:

 • digitálny skiagrafický prístroj
 • multifunkčná skiaskopická sklopná stena
 • 5 sonografických prístrojov, z toho 3 dedikované na vyšetrovanie patologických procesov mliečnej žľazy
 • 2  digitálne mamografické prístroje
 • prístroj digitálnej stereotaxie so špeciálnym  bioptický stolom
 • prístroj vákuovej biopsie
 • 2 MSCT prístroje, z toho jeden dedikovaný pre rádioterapiu a brachyterapiu
 • prístroj magnetickej rezonancie so silou poľa 3 T

 

Klinická činnosť - ambulantná časť:


Na pracovisku digitálnej skiagrafie a skiaskopie sa využívajú digitálny skiagrafický prístroj a digitálna multifunkčná sklopná stena. Na tomto pracovisku sa vykonávajú konvenčné röntgenové vyšetrenia pľúc, skeletu a gastrointestinálneho traktu vrátane intervenčných výkonov (ERCP, zavádzanie stentov atď).

Na ultasonografickom pracovisku sa vyšetrujú prakticky všetky orgány a systémy tela, najčastejšie parenchymatózne orgány brucha a panvy, krku a niektoré vyšetrenia cievneho systému. Realizujú sa tiež USG vyšetrenia s i. v. aplikáciou špeciálnej kontrastnej látky. Pod sonografickou kontrolou sa vykonávajú cielené biopsie dostupných ložísk.

Na pracoviskách preventívnej a klinickej mamodiagnostiky sa vykonáva kompletná zobrazovacia diagnostika ochorení mliečnej žľazy u asymptomatických aj symptomatických žien a realizuje sa celé spektrum intervenčných výkonov na prsníkoch (punkčná aspiračná cytológia, jadrová biopsia, predoperačná lokalizácia nehmatných ložísk, duktografia). Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku klinika vykonáva i miniinvazívne diagnostické a liečebné zákroky pomocou vákuového mamotomického prístroja.

Využitím dvoch prístrojov počítačovej tomografie sa vykonáva komplexná diagnostika rôznych nádorových a nenádorových ochorení všetkých lokalizácií, určenie štádia onkologického ochorenia a sledovanie účinnosti liečby. Súčasne sa pod CT kontrolou realizujú aj niektoré nevaskulárne intervenčné výkony (biopsie, mikrovlnné a rádiofrekvenčné ablácie).

Na prístroji magnetickej rezonancie so silou magnetického poľa 3T sa realizujú vyšetrenia patologických procesov v mäkkých tkanivách všetkých lokalizácií s dôrazom na onkologické ochorenia, vyšetruje sa celé spektrum patologických procesov v centrálnom nervovom systéme. Vyšetrujú sa tiež niektoré časti svalovo-kĺbového aparátu. Veľká časť MR diagnostiky je venovaná ochoreniam mliečnej žľazy. MR pracovisko je vybavené softvérom umožňujúcim niektoré typy funkčnej diagnostiky a je tu možné realizovať intervenčné výkony na prsníkoch (MR-VAB)

Súčasťou II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA je na základe rozhodnutia MZ SR zo dňa 13.3.2012 Centrum zobrazovacej diagnostiky a intervenčných zákrokov atypických lézií prsníka, ktoré na základe svojho personálneho a  technického vybavenia disponuje možnosťou komplexnej a integrovanej mamodiagnostiky.

 


Pedagogická činnosť:

Klinika je výučbovou bázou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, aktívne sa podieľa jednak na výučbe domácich a zahraničných študentov LFUK, jednak na postgraduálnej príprave lekárov v procese špecializačného štúdia v odbore A028 Rádiológia.

Vedecko – výskumná činnosť:

Rádiologická klinika je hlavným riešiteľom medzinárodného vedeckého projektu Včasná detekcia karcinómu prostaty 3T magnetickou rezonanciou. Na základe výsledkov tejto štúdie bude vyvinutý a overený nový efektívny zobrazovací protokol.  Projekt je realizovaný v spolupráci s Department of Diagnostic Radiology, University of Turku, Fínsko, Medical Imaging Centre of Southwest Finland (VSKK)/TYKS, Turku, Fínsko a s Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Harvard Medical School, Charlestown, MA, USA. Zároveň sa lekári Kliniky aktívne zúčastňujú viacerých klinických skúšaní.


II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA  zaujíma z hľadiska odbornej úrovne a výkonnosti popredné miesto medzi rádiologickými pracoviskami v SR a na základe publikačných a prezentačných aktivít je známa a uznávaná aj v zahraničí.


Objednávanie pacientov na vyšetrenie:


 USG pracovisko:

Objednávanie pacientov na sonografické vyšetrenie  brucha, krku, uzlín, svalov a mäkkých častí, semenníkov, močového traktu,  punkčná aspiračná biopsia štítnej žľazy a uzlín - telefonicky na
 t. č: 02/32249182 aj osobne č. d A 027
 
Pondelok – Piatok od 7:00 do 14:00
 

Recepcia:

Objednávanie pacientov na preventívne sonografické vyšetrenie  prsníkov a mamografiu telefonicky na t. č: 02/32249797aj osobne na Recepcii v stomatologickej časti

Pondelok – Piatok od 7:00 do 14:00


Diagnostická mamografia:

Objednávanie pacientov na diagnostickú mamografiu a sonografiu, telefonicky na
 t. č: 02/32249212 aj osobne č. d. A032
Objednávanie pacientov na Vákuovú mamotómiu (VAB) a Core-cut (CCB ) biopsiu iba 
osobne č. d. A032

Pondelok – Piatok od 7:00 do 14:00

Informácia pre pacientky objednané na mamografické vyšetrenie v OÚSA

Dovoľujeme si informovať klientky/pacientky, ktoré sú objednané na termín skríningového/preventívneho mamografického vyšetrenia v OÚSA, že v prípade, ak posledné mamografické vyšetrenie absolvovali v inom zdravotníckom zariadení (mimo OÚSA), je potrebné si doniesť so sebou dokumentáciu z tohto vyšetrenia  - obrazovú dokumentáciu nahratú na CD nosiči a nález.

Staršia dokumentácia z mamografického vyšetrenia absolvovaného mimo OÚSA je nevyhnutná na správnu diagnostiku, a to aj v prípade, že pacientka mala negatívny nález. Súčasťou správnej diagnostiky je porovnávanie  staršej obrazovej dokumentácie s aktuálnou, na základe čoho možno relevantne posúdiť zmenu distribúcie žľazy, ako aj odhaliť iné diskrétne zmeny v mamografickom obraze.

Prinesenie staršej obrazovej dokumentácie je v záujme samotnej klientky/pacientky, preto žiadame o dodržanie tejto požiadavky. Upozorňujeme, že ak klientky/pacientky staršiu dokumentáciu z posledného mamografického vyšetrenia vykonaného mimo OÚSA neprinesú, mamografické vyšetrenie nebudú môcť v objednanom termíne  absolvovať.

Dodávame, že žiadanka na mamografické vyšetrenie musí byť vystavená indikujúcim lekárom (napr. gynekológ, všeobecný lekár), ktorý má zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou. V opačnom prípade nebude mamografické vyšetrenie hradené v prostriedkov verejného zdravotného poistenia a bude spoplatnené v zmysle platného cenníka OÚSA. Mamografické vyšetrenie bude spoplatnené aj v prípade, ak zdravotná poisťovňa mamografické vyšetrenie odmietne uhradiť z iných dôvodov, napr. pre nedodržanie frekvenčných obmedzení (spravidla 1x za 2 roky).


Magnetická rezonancia:

Objednávanie pacientov na magnetickú rezonanciu (MR) telefonický na t. č: 02/32249186 aj osobne č. d  AS 100 suterén -1

Pondelok – Piatok od 7:00 do 14:00


Výpočtová tomografia:

Objednávanie pacientov na výpočtovú tomografiu (CT) telefonický na t. č: 02/32249333 aj osobne č. d. AS 155 suterén -1

Pondelok – Piatok od 7:00 do 14:00


RDG:

Na RTG okienku funguje aj pokladňa pre prijímanie platieb

Pracovná doba:
Pondelok od  7:00 do 15:00
Utorok až piatok od  7:00 do 14:00

Skiagrafické vyšetrenie:  bez objednávok, vykonáva sa aktuálne

Kontaktné mailové adresy na II. Rádiologickú kliniku:

 

1)  rdg.okienko[at]ousa.sk    - RTG okienko – konvenčná rádiológia  „ prízemie blok A“

                                            - skiaskopické vyšetrenia

2)  rdg.recepcia[at]ousa.sk  -  Recepcia  v stomatologickej časti, „ prízemie blok Z“

                                            - RTG vyš. zubov, OPG snímky

                                            - preventívne mamografické vyšetrenia a preventívne USG vyšetrenia prsníkov
                                              Informácia pre pacientky objednané na mamografické vyšetrenie v OÚSA

                                            - konzultácie prinesenej MG (mamografickej), USG a inej prsníkovej dokumentácie

3)  ct[at]ousa.sk                   - CT pracovisko 

4)  mr[at]ousa.sk                  - MR pracovisko