Štruktúra kliniky

Klinika radiačnej onkológie pozostáva z oddelenia externej rádioterapie, oddelenia brachyterapie, posteľového oddelenia, oddelenia klinickej rádiofyziky a zo 3 odborných ambulancií.

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky MUDr. Elena Bolješiková, CSc.

Primári

Externá rádioterapia MUDr. Monika Šandorová
Oddelenie brachyterapie MUDr. Pavol Lukačko
Posteľové oddelenie MUDr. Zuzana Piňáková
Oddelenie klinickej rádiofyziky RNDr. Gabriel Králik, PhD.

Sekundárni lekári

Oddelenie externej rádioterapie:
MUDr. Andrea Ligačová,
MUDr. Monika Švantnerová,
MUDr. Miroslava Lukačovičová
MUDr. Peter Šiška

Oddelenie brachyterapie:
MUDr. Alžbeta Molnárová
MUDr. Branislav Obšitník

Posteľové oddelenie:
MUDr. Ivana Krajčovičová (úv.)
MUDr. Martina Zemanová
MUDr. Alena Závodská
MUDr. Martina Malá

Dispenzárne ambulancie:
MUDr. Martina Vorobjov
MUDr. Dana Kekešiová

Klinickí rádiofyzici:
Ing. Mária Filipová
Mgr. Mária Fríbertová
Mgr. Jozef Grežďo, PhD
Mgr. Dagmar Fukerová Jatyová
RNDr. Kristína Kontrišová
Ing. Anna Križanová, PhD.
Ing. Dalibor Lojko
RNDr. Kristína Poláková, PhD

Na oddelení pracuje 18 sestier a 18 rádiologických technikov.


Liečebno-preventívna činnosť


Oddelenie externej rádioterapie disponuje štyrmi ožarovňami s dvomi lineárnymi urýchľovačmi, kobaltovým ožarovačom a hĺbkovým rtg prístrojom. Súčasťou oddelenia je simulačné pracovisko s rtg simulátorom slúžiacim k lokalizácii cieľového objemu za ožarovacích podmienok a k verifikácii ožarovaných polí. Okrem možnosti klasickej simulácie má oddelenie k dispozícii využitie aj virtuálnej simulácie. Oddelenie vykonáva adjuvantnú, radikálnu a paliatívnu rádioterapiu ako aj kombinovanú rádiochemoterapiu u všetkých nádorových ochorení formou ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti. Centralizuje pacientov pre špeciálne radiačné techniky ako celotelové ožiarenie pacientov pred transplantáciou kostnej drene, IMRT ( rádioterapia modulovanou intenzitou zväzku ), stereotaktickú rádiochirurgiu, liečbu detských malignít. Klinika poskytuje aj nenádorovú rádioterapiu najmä u degeneratívnych ochorení pohybového aparátu a kožných ochorení.
Oddelenie brachyterapie má ožarovňu s vysokodávkovým afterloadingovým prístrojom HDR Ir 192, na ktorom sa vykonáva intersticiálna , intrakavitárna, intraluminálna a povrchová brachyterapia malígnych ochorení prsníka ,maternice, pľúc, dutiny ústnej, jazyka, pažeráka, konečníka, prostaty a kože. Na oddelení brachyterapie sa od roku 2007 vykonáva intersticiálna permanentná aplikácia radioaktívnych zŕn I 125 do prostaty u pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty, túto metódu ponúkame pacientom ako jediné pracovisko na Slovensku.
Oddelenie posteľové: Na 56 posteliach sú pacienti liečení externou rádioterapiou, rádiochemoterapiou, brachyterapiou a stereorádiochirurgiou, u ktorých metodika liečby alebo ich zdravotný stav vyžadujú hospitalizáciu.
Oddelenie rádiofyziky: Na oddelení sa pomocou obrazových záznamov z CT a MRI a plánovacích systémov pripravujú štandardné i špeciálne liečebné plány pacientov pre rádioterapiu i stereotaktickú rádiochirurgiu, pomocu počítačovej siete sa zabezepečuje prenos informácii do ožarovacích zariadení pomocou verifikačnej siete ako i následná verifikácia správnej realizácie plánov. Pomocou dozimetrických zariadení sa vykonáva dozimetria ožarovacích zariadení, dozimetria špeciálnych techník vrátane IMRT, ako aj in vivo dozimetria pacientov. Oddelenie zabezpečuje realizáciu nových ožarovacích techník.V rámci spolupráce so SZU pracovisko zabezpečuje realizáciu národnej siete pre overenie rádioterapeutických pracovísk na Slovensku. V spolupráci s IAEA je pracovisko zaradené ako referenčné, koordinačné a SSDL pre Slovenskú republiku


Pedagogická činnosť


Klinika radiačnej onkológie je v rámci SZU centrom postgraduálnej výchovy radiačných onkológov, klinických fyzikov a rádiologických asistentov, vykonáva aj pregraduálnu výchovu študentov LFUK.


Dosiahnuté výsledky


Klinika rádiačnej onkológie patrí medzi popredné pracoviská radiačnej onkológie v SR. Moderné prístrojové vybavenie umožňuje centralizovať pacientov zo SR pre špeciálne radiačné techniky ( TBI, IMRT, stereotaktickú rádiochirurgiu, intersticiálnu brachyterapiu prostaty formou zŕn).