Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Štruktúra kliniky

Klinika radiačnej onkológie pozostáva z oddelenia externej rádioterapie, z oddelenia brachyterapie, z posteľového oddelenia a z 2 odborných ambulancií.

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky: MUDr. Martin Chorváth, PhD, MPH.

Lekár - konzultant: MUDr. Elena Bolješiková, CSc.

Primári

Oddelenie externej rádioterapie: MUDr. Monika Šandorová
Oddelenie brachyterapie: MUDr. Pavol Lukačko
Posteľové oddelenie: MUDr. Zuzana Piňáková

Sekundárni lekári

Oddelenie externej rádioterapie:
MUDr. Andrea Ligačová
MUDr. Monika Švantnerová
MUDr. Martina Vorobjov
MUDr. Martina Malá
MUDr. Dana Kekešiová (úv.)

Na oddelení externej rádioterapie pracuje 16 rádiologických technikov.

Vedúci radiologický technik: Eva Matulová

Oddelenie brachyterapie:
MUDr. Alena Závodská
MUDr. Barbora Kormaníková
MUDr. Branislav Obšitník, PhD. (úv.)

Posteľové oddelenie:
MUDr. Ivana Krajčovičová, PhD. (úv.)
MUDr. Marina Zemanová
MUDr. Dominika Hájková

Na oddelení pracuje 20 sestier.

Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Monika Železňáková

Dispenzárna ambulancia:
MUDr. Peter Šiška


Liečebno-preventívna činnosť


Oddelenie externej rádioterapie disponuje dvoma ožarovňami s dvomi lineárnymi urýchľovačmi a hĺbkovým rtg prístrojom. Súčasťou oddelenia je simulačné pracovisko s rtg simulátorom slúžiacim k lokalizácii cieľového objemu za ožarovacích podmienok a k verifikácii ožarovaných polí. Okrem možnosti klasickej simulácie má oddelenie k dispozícii využitie aj virtuálnej simulácie. Oddelenie vykonáva adjuvantnú, radikálnu a paliatívnu rádioterapiu ako aj kombinovanú rádiochemoterapiu u všetkých nádorových ochorení formou ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti. Centralizuje pacientov pre špeciálne radiačné techniky ako celotelové ožiarenie pacientov pred transplantáciou kostnej drene (TBI), IMRT (rádioterapia modulovaná intenzitou zväzku), VMAT (objemovo modulovaná pohybová rádoiterapia), stereotaktickú rádiochirurgiu, frakcionovanú stereotaktickú rádioterapiu, liečbu detských malignít. Klinika poskytuje aj nenádorovú rádioterapiu najmä u degeneratívnych ochorení pohybového aparátu a kožných ochorení.

Oddelenie brachyterapie
má ožarovňu s vysokodávkovým afterloadingovým prístrojom HDR Ir 192, na ktorom sa vykonáva intersticiálna, intrakavitárna, intraluminálna a povrchová brachyterapia malígnych ochorení prsníka ,maternice, pľúc, dutiny ústnej, jazyka, pažeráka, konečníka, prostaty a kože. Na oddelení brachyterapie sa od roku 2007 vykonáva intersticiálna permanentná aplikácia radioaktívnych zŕn I 125 do prostaty u pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty, túto metódu ponúkame pacientom ako jediné pracovisko na Slovensku.

Oddelenie posteľové:
Na 52 posteliach sú pacienti liečení externou rádioterapiou, rádiochemoterapiou, brachyterapiou a stereotaktickou rádiochirurgiou, frakcionovanou stereotaktickou rádioterapiou, u ktorých metodika liečby alebo ich zdravotný stav vyžadujú hospitalizáciu.

Pedagogická činnosť

Klinika radiačnej onkológie je v rámci LF SZU a FOaZOŠ SZU centrom postgraduálnej výchovy radiačných onkológov, klinických fyzikov a rádiologických technkov, vykonáva aj pregraduálnu výučbu študentov LFUK.


Dosiahnuté výsledky


Klinika radiačnej onkológie patrí medzi popredné pracoviská radiačnej onkológie v SR. Moderné prístrojové vybavenie umožňuje centralizovať pacientov zo SR pre špeciálne radiačné techniky (TBI, IMRT, VMAT, stereotaktickú rádiochirurgiu, frakcionovanú stereotaktickú rádioterapiu, intersticiálnu brachyterapiu prostaty formou zŕn).