Interná klinika VŠZaSP a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Štruktúra kliniky


Interná klinika sa skladá z oddelenia ambulantnej chemoterapie, ktoré má 5 ambulancií, aplikačnú miestnosť rozdelenú na dve časti s lôžkami a polohovateľnými kreslami, odberovú miestnosť a miestnosť na riedenie cytostatík. Posteľové oddelenie sa skladá z 2 častí a má celkovo 41 lôžok.


Personálne obsadenie

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Primár:
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Vedúci úseku ambulantnej chemoterapie:
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.


Posteľové oddelenie:

Vrchná sestra: Mgr. Erika Lakiová

Na 2 oddeleniach spolu so 41  posteľami pracuje 43 zdravotníckych zamestnancov, 13 lekárov (vrátane vedúcich pracovníkov), 23 zdravotných sestier (vrátane vrchnej a staničnej sestry)  a 6 sanitárok/sanitárov (NZP).Lekári s atestáciou z Klinickej onkológie:

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA (úväzok 0,5)
MUDr. Jana Boboková (uväzok 0,5), lekár paliatívnej medicíny
MUDr. Michaela Fečerová - t. č. MD
MUDr. Maroš Kunderlík
MUDr. Věra Miškovská, PhD. - t.č. MD
MUDr. Miriam Porubská
MUDr. Barbora Slabá
MUDr. Dagmar Sorkovská
MUDr. Katarína Krajcsovics, PhD. - t.č. MD
MUDr. Marcela Tkáčová, PhD.
MUDr. Bibiana Vertáková Krakovská, PhD.
MUDr. Peter Zuzák

Lekári bez atestácie:

MUDr. Lukáš Tarbaj
MUDr. Lucia Nocarová – interná doktorandka LFUK (úväzok 0,5)


Oddelenie ambulantnej chemoterapie


Vedúci úseku ambulantnej chemoterapie:
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Vrchná sestra: Mgr. Zuzana Lukáčová

Lekári:

Doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.
MUDr. Milada Mikulová
MUDr. Marta Škultétyová
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

10 zdravotných sestier (vrátane vrchnej sestry) (SZP) a 1 sanitárka (NZP).Ambulancia B.012 – prízemie pavilón B, prijmová ambulancia Internej kliniky OÚSA a odborná ambulancia

Pondelok
07:00-15:00
Nádory prsníka
MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA
Utorok
07:00-14:00
Nádory hlavy a krku MUDr. Gočárová Klaudia, PhD.,
Streda
07:00-14:00
Nádory hlavy a krku, štítnej žľazy,
neuroendokrinné nádory,
Kožné nádory okrem
melanómu
MUDr. Sorkovská Dagmar
Štvrtok
07:00-14:00
Nádory prsníka

MUDr. Vertáková Krakovská Bibiana, PhD.
Piatok
07:00-14:00
Nádory hlavy a krku, štítnej žľazy,
neuroendokrinné nádory,
Kožné nádory okrem
melanómu
MUDr. Sorkovská Dagmar

Kontakt: 02/3224 9312 telefonické konzultácie po 12:00

Ambulancia B.004 – prízemie pavilón B – odborná ambulancia

Pondelok
07:00 – 15:00
Gynekologické nádory doc. MUDr. Heľpianska Lýdia, CSc.
Utorok
07:00 – 14:00
Gynekologické nádory doc. MUDr. Heľpianska Lýdia, CSc.
Streda
07:00 – 14:00
Gynekologické nádory doc. MUDr. Heľpianska Lýdia, CSc.
Štvrtok
07:00 – 14:00
Nádory tráviaceho traktu, semenníkov,
nádory mäkkých tkanív, tzv. sarkómy
MUDr. Zuzák Peter
Piatok
07:00 – 14:00
Nádory prsníka, hrubého čreva,
lymfómy, gynekologické nádory, nádory
hlavy a krku
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Kontakt: 02/3224 9253 telefonické konzultácie po 12:00

Ambulancia B. 014     – prízemie pavilón B

  • MUDr. Milada Mikulová,
  • odborná ambulancia pre liečbu nádorov prsníka, malígneho melanómu, GIST
Pondelok 07:00-15:00
Utorok 07:00-14:00
Streda 07:00-14:00
Štvrtok 07:00-14:00
Piatok 07:00-14:00

Kontakt: 02/3224 9262 telefonické konzultácie po 12:00


Ambulancia B. 015   – prízemie pavilón B

  • odborná ambulancia pre liečbu nádorov prsníka, gynekologických nádorov, urologických nádorov

 

Pondelok
07:00-15:00
Gynekologické  a urologické nádory
MUDr. Tkáčová Marcela, PhD.
Utorok
07:00-14:00
Gynekologické  a urologické nádory
MUDr. Tkáčová Marcela, PhD.
Streda
07:00-14:00
Nádory prsníka
MUDr. Škultétyová Marta
Štvrtok
07:00-14:00
Nádory prsníka MUDr. Škultétyová Marta
Piatok
07:00-14:00
Nádory prsníka MUDr. Škultétyová Marta

Ambulancia B.011    – prízemie pavilón B

  • MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
  • odborná ambulancia pre liečbu nádorov tráviaceho traktu, nádorov semenníkov, lymfómov

Pondelok 07:00-15:00
Utorok 07:00-14:00
Streda 07:00-14:00
Štvrtok 07:00-14:00
Piatok 07:00-14:00
Kontakt: 02/3224 9259 telefonické konzultácie po 12:00


Liečebno-preventívna činnosť


Liečebno - preventívna  činnosť  Internej kliniky sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. Základnou úlohou je indikácia a aplikácia systémovej protinádorovej liečby, podporná liečba pacientov s komplikáciami po chemoterapii, liečba príznakov sprevádzajúcich pokročilé nádorové ochorenie, dispenzarizácia pacientov po ukončení chemoterapie, konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie ústavu ako aj konziliárna činnosť pre ostatných lekárov a zdravotnícke zariadenia podľa ich potreby (bez presne vymedzenej rajonizácie).

Najpočetnejšou skupinou pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na posteľovom oddelení, sú pacienti, ktorým sa podáva chemoterapia a cielená biologická liečba v takých kombináciách  a režimoch, ktoré nie je možné podávať ambulantne. Najčastejšie sú to liečby, ktoré trvajú viac dní, vyžadujú viacdňové trvalé (kontinuálne) podávanie liekov cestou intravenóznej infúzie, prípadne celkový stav pacienta vyžaduje sledovanie dôležitých životných funkcií a laboratórnych parametrov, prípadne pacienti, ktorí majú precitlivenosť (mali v minulosti alergickú reakciu alebo je takéto podozrenie) na podávaný liek, ktorý je však v tejto indikácii kľúčový a preto pacient musí byť na jeho podanie pripravený.

Starostlivosť o ambulantných pacientov zabezpečuje 5 odborných ambulancií na oddelení ambulantnej chemoterapie.  Hlavnou náplňou práce tohto oddelenia je podávanie cytostatík, hormonálnej liečby a cielenej biologickej liečby ambulantným pacientom so solídnymi nádormi. Okrem toho sa tu podáva chemoterapia pacientom hospitalizovaným na Rádioterapeutickej klinike OÚSA alebo v iných zdravotníckych zariadeniach, ktorým sa aplikuje konkomitantná chemo-rádioterapia. Podávanie chemoterapie ambulantným pacientom sa vykonáva v aplikárni, v ktorej sú lôžka a polohovateľné kreslá. Súčasťou oddelenia je odberová miestnosť, kde sa vykonávajú odbery ambulantným pacientom a tiež pacientom objednaným na hospitalizáciu.


Na odborných ambulanciách sa vykonávajú kontroly pacientov počas liečby, kontrolné vyšetrenia pacientov v observácii (po skončení aktívnej liečby) a konziliárna činnosť pre ambulantných pacientov. Na ambulancie prichádzajú pacienti, u ktorých sa objavia nežiaduce účinky chemoterapie či biologickej liečby alebo iné komplikácie. Podľa závažnosti stavu sú buď hospitalizovaní, alebo liečení ambulantne.

 

Pedagogická činnosť


Na klinike prebieha pregraduálna výučba predmetu Onkologická propedeutika študentov IV. ročníka LF UK a to vo forme prednášok ako aj klinických „stáží“. Povinnú časť predatestačnej prípravy tu absolvujú aj lekári pred postupovou skúškou z internej medicíny a pred atestáciou zo všeobecného lekárstva a všetkých  onkologických špecializácií  (radiačná onkológia, gynekologická onkológia a iné).

 

Vedecko-výskumná činnosť


Vedecko-výskumná činnosť pozostáva v prvom rade z realizácie klinických štúdií. Ide o medzinárodné multicentrické prospektívne randomizované klinické štúdie. Pracoviská kliniky (posteľová aj ambulantná časť kliniky) participovali na viac ako 80-tich medzinárodných klinických štúdiách od fázy I (karcinóm vaječníkov), fázy II (karcinóm vaječníkov, kolorekta a pankreasu) až po fázu III (karcinómy GIT-u, hlavy a krku a prsníka).

Okrem toho pracovníci kliniky viedli alebo sa spolupodieľali aj na niekoľkých klinických štúdiách fázy IV, ktoré mali celoslovenskú pôsobnosť a ich výsledky boli publikované a prezentované na medzinárodných vedeckých podujatiach. Súhlas s účasťou a spolupráca na klinickej štúdii v mnohých prípadoch umožnila zaradeným pacientom, aby dostali nový liek skôr, než sa stal štandardne dostupným v klinickej praxi.

Interná klinika sa spolupodieľa  na vedeckých projektoch Onkologického ústavu sv. Alžbety (detekcia cirkulujúcich nádorových buniek, hladiny rastového faktora pre cievny endotel, rezistencia na cytostatiká a iné) a úzko spolupráce s Ústavom experimentálnej onkológie SAV. Lekári kliniky publikujú svoje výsledky v odborných vedeckých časopisoch doma i v zahraničí, prednášajú na všetkých významných slovenských onkologických podujatiach a niektoré práce boli uvedené vo forme posteru aj na zahraničných vedeckých onkologických podujatiach.

Okrem klinického a základného výskumu sa klinika spolupodieľa na príprave koncepcie aplikovaného resp. translačného výskumu, viacerí lekári obhájili vedeckú hodnosť CSc. resp. PhD. a viacerí sú tiež v príprave v externej forme doktorandského štúdia.