I. ONKOLOGICKÁ KLINIKA LF UK A OÚSA


Štruktúra kliniky
:

Onkologická klinika nemá samostatné lôžkové priestory, jej jednotliví pracovníci pôsobia na rôznych klinikách, ktoré sú tým pádom výučbovou bázou: Interná-onkologická klinika OÚSA a Klinika radiačnej onkológie OÚSA, resp. Onko-urologická ambulancia polikliniky OÚSA.


Personálne obsadenie
:

Prednosta kliniky:
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.


Zástupca prednostu kliniky:

PhDr. Viera Bencová, PhD.

Profesori:
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. - odbor Onkológia
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. - úv., odbor Verejné zdravotníctvo

Docenti:

Doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc. - odbor Onkológia

Odborní asistenti:
PhDr. Viera Bencová, PhD.
MUDr. Ivana Krajčovičová, PhD.
MUDr. Věra Miškovská, PhD.


Liečebno-preventívna činnosť
:

Pracovníci I. onkologickej kliniky vykonávajú liečebno-preventívnu činnosť na lôžkach a ambulanciách Kliniky radiačnej onkológie a Internej-onkologickej kliniky OÚSA ako aj na onkourologickej ambulancii polikliniky OÚSA.


Pedagogická činnosť
:

Na I. onkologickej klinike prebieha výučba študijného predmetu "Onkologická propedeutika" pre poslucháčov 4. ročníka LFUK - študijný program "Všeobecné lekárstvo" (prednášky, stáže, praktická prax).

Na I. onkologickej klinike sa riešia diplomové práce poslucháčov LFUK, pracovníci kliniky pôsobia ako školitelia študentov doktorandského postgraduálneho štúdia na LFUK (v dennej i externej forme), resp. sami sú študentmi doktorandského štúdia (externá forma).


Dosiahnuté výsledky:

Pracovníci kliniky riešia rôzne úlohy klinického výskumu, ktorých výsledky priebežne publikujú v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch a formou prednášok na konferenciách a kongresoch.


Kontakt:

Telefón:
Sekretariát        02/ 3224 8495, 8494

e-mail:
            dalibor.ondrus[at]ousa.sk