VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OÚSA

 

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie (formát PDF)
Štažnosť pacienta - formulár (formát DOCX)
Štažnosť pacienta - formulár (formát PDF)


Článok I

Úvodné ustanovenia

 

1.1   

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., so sídlom Heydukova 10, 812 50 Bratislava, IČO: 35 681 462, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 10184/B (ďalej len OÚSA"), je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zariadeniach  ústavnej zdravotnej starostlivosti a v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu a odboroch podľa príslušného povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

1.2

OÚSA je zaradený do koncovej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.

1.3

OÚSA sa ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zameriava najmä na prevenciu, diagnostiku a liečbu onkologických ochorení, pričom je zároveň aj výučbovým zdravotníckym zariadením, ktoré zabezpečuje praktickú výučbu žiakov stredných zdravotníckych škôl, praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

1.4

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú základný právny rámec pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb Klientovi v zdravotníckom zariadení OÚSA.

1.5

Účelom týchto VOP je prehľadná úprava práv a povinností OÚSA a Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb v zdravotníckom zariadení  OÚSA v zmysle platných právnych predpisov. Ak dohoda medzi OÚSA a Klientom obsahuje odlišné podmienky, ktorých dojednanie platné právne predpisy umožňujú, má toto odlišné dojednanie prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.6

Tieto VOP sa nevzťahujú na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v Lekárni  sv. Alžbety a jej pobočke, ktorú OÚSA prevádzkuje na základe povolenia príslušného samosprávneho kraja.

1.7

Poskytovanie služieb OÚSA v Preventívnom centre OÚSA a v Ústave laboratórnej medicíny SZU a OÚSA je predmetom osobitných Všeobecných obchodných podmienok Preventívneho centra OÚSA a Všeobecných obchodných podmienok Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA.

 

 

Článok II

Definície základných pojmov

 

2.1

Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy tento význam:   

2.1.1  

Klient je fyzická osoba, ktorej sa v OÚSA poskytuje zdravotná starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo nadštandardné služby;

2.1.2  

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník OÚSA je zdravotnícky pracovník určený OÚSA na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Klientovi; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, ide o ošetrujúcu sestru;

2.1.3   

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci OÚSA, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života Klienta, zvýšenia kvality jeho života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum a ošetrovateľskú starostlivosť;

2.1.4   

Ambulantná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa  poskytuje Klientovi, ktorého zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín;

2.1.5   

Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť je ambulantná zdravotná starostlivosť poskytovaná lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (všeobecný lekár);

2.1.6   

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo ;

2.1.7   

Ústavná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje Klientovi na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav Klienta vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo na základe rozhodnutia súdu alebo na základe žiadosti Klienta aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena jeho zdravotného stavu vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín;

2.1.8   

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná Klientovi pri náhlej zmene jeho zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jeho život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jeho zdravie, spôsobuje mu náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jeho správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie;

2.1.9   

Služby súvisiace s poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti, poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti, spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia,  doprava,  pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti, vypracovanie lekárskeho posudku, poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie;

2.1.10

Nadštandardné služby sú služby, ktoré nie sú zdravotnou starostlivosťou ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktoré OÚSA poskytuje Klientom podľa ich výberu s cieľom zabezpečenia vyššej komfortu Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v OÚSA alebo pri poskytovaní služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v OÚSA;

2.1.11

Služby OÚSA sú spoločným pojmom pre zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby;

2.1.12

Dohoda je dohoda uzavretá medzi OÚSA a Klientom, na základe ktorej sa poskytuje Klientovi v OÚSA zdravotná starostlivosť,  služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby;

2.1.13 

Klinika je pracovisko OÚSA, na ktorom sa okrem ústavnej zdravotnej starostlivosti pre Klientov zabezpečuje aj praktická časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, praktická časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov;

Registračné miesto OÚSA je pracovisko OÚSA, ktoré zabezpečuje registráciu všetkých Klientov OÚSA v príslušnom informačnom systéme OÚSA;

2.1.14

Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave Klienta a o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Klientovi.

2.2

Ak niektoré pojmy nie sú definované v týchto VOP, avšak sú definované vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo nadštandardných služieb, majú tieto pojmy význam uvedený v týchto všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

 

Článok III

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb

 

3.1

Zdravotná starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby sú Klientom v OÚSA poskytované na základe dohody. Dohoda sa musí uzatvoriť v písomnej forme, ak jej predmetom je poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to najmenej na šesť mesiacov. V ostatných prípadoch môže byť dohoda uzatvorená aj ústne alebo konkludentnou formou (objednaním služieb OÚSA a ich poskytnutím).

3.2

OÚSA môže uzatvorenie dohody s Klientom odmietnuť, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie alebo ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka OÚSA ku Klientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu alebo poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka OÚSA, ktorý má zdravotnú starostlivosť Klientovi poskytovať, a to  v zákonom stanovených prípadoch (napr. umelé prerušenie tehotenstva, sterilizácia). Skutočnosti, ktoré viedli OÚSA k odmietnutiu, môže na podnet Klienta preveriť príslušný samosprávny kraj. 

3.3

Dohoda zaniká dňom, na ktorom sa OÚSA a Klient dohodnú, smrťou Klienta, zánikom OÚSA alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

3.4

Klient môže odstúpiť od dohody i bez uvedenia dôvodov. OÚSA môže odstúpiť od dohody OÚSA z dôvodov, že prekračuje  svoje únosné pracovné zaťaženie, alebo ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka OÚSA ku Klientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi už nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu. Každé odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené.

 

Článok IV

Registrácia Klienta

 

4.1

Pred poskytnutím služieb OÚSA je Klient povinný zaregistrovať sa na registračnom mieste OÚSA. Za účelom registrácie predloží Klient platný občiansky preukaz, ak ide o občana SR, alebo platný cestovný doklad, ak ide o cudzinca,  a platný preukaz poistenca, ak je Klient poistený v zdravotnej poisťovni.

4.2

Registračné miesto vystaví Klientovi registračnú kartu, ktorou sa Klient na požiadanie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka OÚSA identifikuje. Registračná karta zároveň  slúži aj na využívanie služieb OÚSA.

4.3

V prípade straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia registračnej karty Klient túto skutočnosť bezodkladne oznámi na registračnom mieste OÚSA. Vystavenie prvej ako aj ďalšej registračnej karty pri zmene údajov Klienta je bezplatné. Pri strate, odcudzení, zničení alebo poškodení  registračnej karty je vystavenie novej registračnej karty Klienta za úhradu.

4.4

Klient je povinný oznámiť na registračnom mieste OÚSA každú zmenu jeho osobných údajov uvedených v registračnej karte ako aj zmenu svojej zdravotnej poisťovne, a to bez zbytočného odkladu. 

 

Článok V

Práva Klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v OÚSA

 

5.1

Klient má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v OÚSA vždy právo na:

 

5.1.1      ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity;

5.1.2      informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu;

5.1.3      informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti;

5.1.4      odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa platných právnych prepisov možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu;

5.1.5      rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,

5.1.6      odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,

5.1.7      zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník OÚSA zbavený tejto mlčanlivosti,

5.1.8      zmiernenie utrpenia,

5.1.9      humánny, etický a dôstojný prístup ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov OÚSA.

 

 

Článok VI

Poučenie a informovaný súhlas

 

6.1

V súlade s bodom 5.1.3 týchto VOP je ošetrujúci zdravotnícky pracovník OÚSA povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie"), ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

6.2

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník OÚSA poskytuje poučenie:

6.2.1    Klientovi, ktorému sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inej osobe, ktorú si Klient určil,

6.2.2    zákonnému zástupcovi, opatrovníkovi, poručníkovi, inej fyzickej osobe ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúcemu osvojiteľovi, osobe, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov, alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca Klienta"), ak Klientom je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „Klient nespôsobilý dať informovaný súhlas") a vhodným spôsobom aj Klientovi nespôsobilému dať informovaný súhlas.

6.3

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník OÚSA je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu Klienta alebo jeho zákonného zástupcu.

6.4

Klient alebo jeho zákonný zástupca má právo na poučenie a má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa do zdravotnej dokumentácie urobí písomný záznam.

6.5

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

6.6

Informovaný súhlas dáva Klient alebo jeho zákonný zástupca, ak ide o Klienta nespôsobilého dať informovaný súhlas; takýto Klient sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jeho schopnosti.

6.7

Ak Klient alebo jeho zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, zdravotná starostlivosť mu nemôže byť poskytnutá.

6.8

Klient alebo zákonný zástupca Klienta môže udelený informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

 

 

Článok VII

Poskytovanie služieb OÚSA v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 

7.1

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti (všeobecné a špecializované ambulancie OÚSA) poskytujú svoje služby pre Klientov v prevádzkach na Heydukovej 2, 8, 10 a Kolárskej 12 v Bratislave počas stanovených ordinačných hodín.

7.2

Ak to povaha prevádzky príslušnej ambulancie vyžaduje, je Klient povinný sa na návštevu danej ambulancie vopred osobne alebo telefonicky objednať; to neplatí v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo v prípade odposlania Klienta iným ošetrujúcim pracovníkom OÚSA s požiadavkou na okamžité poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 

7.3

Ak všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v OÚSA písomné odporúčanie všeobecného lekára, Klient je povinný toto písomné odporúčanie v špecializovanej ambulancii predložiť; v opačnom prípade je OÚSA oprávnený poskytnutie požadovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti odmietnuť. 

7.4

Pri každej návšteve v ambulancii OÚSA je Klient povinný predložiť svoju registračnú kartu a preukaz poistenca. Ak Klient nie je v SR zdravotne poistený, alebo v prípade, že je Klient dlžníkom zdravotnej poisťovne, je povinný o tom ošetrujúceho zdravotníckeho  pracovníka OÚSA informovať pri jeho prvej návšteve.

7.5

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník špecializovanej ambulancie odovzdá Klientovi bezprostredne po poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti kópiu príslušného písomného záznamu v jeho zdravotnej dokumentácii (správa z ambulantného vyšetrenia/ošetrenia).

 

 

Článok VIII

Poskytovanie služieb OÚSA v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti 

 

8.1

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujú svoje služby pre Klientov  v prevádzkach na Heydukovej 8 a 10 v Bratislave.

8.2

Ústavná zdravotná starostlivosť sa Klientom poskytuje v OÚSA spravidla na základe odporúčania ošetrujúceho lekára v prípade, keď zdravotný stav Klienta vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín.

8.3

Pri prijatí do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti je Klient povinný predložiť svoju registračnú kartu a preukaz poistenca. Ak Klient nie je v SR zdravotne poistený, alebo v prípade, že je Klient dlžníkom zdravotnej poisťovne, je povinný o tom ošetrujúceho zdravotníckeho  pracovníka OÚSA ihneď informovať.

8.4

Klient je pri prijatí zároveň poučený o tom, že peniaze a ostatné cennosti (napr. šperky, hodinky a pod.), ktoré má Klient v čase prijatia alebo ktoré mu boli donesené alebo zaslané počas hospitalizácie do OÚSA, môže odovzdať do úschovy, ktorá je v OÚSA určená za miesto, kam Klienti peniaze a iné cennosti odkladajú. V opačnom prípade nenesie OÚSA zodpovednosť za stratu alebo odcudzenie týchto odložených vecí.

8.5

Klient je počas hospitalizácie povinný riadiť sa pokynmi ošetrujúcich lekárov OÚSA a dodržiavať izbový poriadok príslušného oddelenia ústavnej zdravotnej starostlivosti OÚSA.

8.6

Klient berie na vedomie, že v rámci jednotlivých pracovísk ústavnej zdravotnej starostlivosti OÚSA sú zriadené kliniky, na ktorých sa realizuje výučba. Právo klienta podľa čl. V, bod 5.1.5 zostáva pritom nedotknuté.

8.7

Pri ukončení hospitalizácie ošetrujúci lekár OÚSA poučí Klienta alebo jeho zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe a  poskytne mu potrebné lieky na tri dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti.

8.8

Ošetrujúci lekár OÚSA ku dňu prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti zároveň odovzdá Klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi písomnú lekársku prepúšťaciu správu s upozornením na povinnosť odovzdať lekársku prepúšťaciu správu všeobecnému lekárovi Klienta.

 

 

Článok IX

Poskytovanie nadštandardných služieb v OÚSA

 

9.1

OÚSA poskytuje nadštandardné služby na základe výslovnej žiadosti Klienta (najmä použitie nadštandardného zdravotníckeho materiálu, ubytovanie v nadštandardne zariadených izbách, výber operatéra, pripojenie na wifi).

9.2

Nadštandardné služby môžu byť spoplatnené v zmysle platného cenníka OÚSA. O výške ceny za nadštandardné služby musí byť Klient vopred informovaný.

 

 

Článok X

Prešetrenie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v OÚSA

 

10.1

OÚSA a ošetrujúci zdravotnícki pracovníci OÚSA poskytujú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

10.2

OÚSA je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia Klienta  alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

10.3

Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka OÚSA v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať OÚSA o nápravu, resp. podať podnet na prešetrenie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti; žiadosť/podnet sa podáva písomne na riaditeľstvo OÚSA. Formulár žiadosti o nápravu/podnetu na prešetrenie správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti je dostupný na webovej stránke OÚSA www.ousa.sk.

10.4

OÚSA Klienta písomne informuje o spôsobe vybavenia jeho žiadosti/podnetu najneskôr do 30 dní od ich podania žiadateľom, ak z obsahu žiadosti/podnetu nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. OÚSA môže informáciu o spôsobe vybavenia  žiadosti/podnetu zaslať Klientovi aj e-mailom alebo telefonicky, ak Klient v žiadosti /v podnete uviedol aj svoju e-mailovú adresu alebo telefón.

10.5

Ak OÚSA žiadosti/podnetu Klienta nevyhovie alebo neinformuje Klienta o spôsobe vybavenia žiadosti/podnetu najneskôr do 30 dní od podania, má Klient právo:

10.5.1    požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

10.5.2    obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

 

Článok XI

Úhrada za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby

 

 

11.1

Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré sú Klientom poskytované v OÚSA, sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, a to v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

11.2

OÚSA môže požadovať od Klientov - poistencov zdravotných poisťovní, ktoré majú s OÚSA  uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa osobitných predpisov. OÚSA môže požadovať od Klientov úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti rovnako najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa osobitných predpisov. O výške spoluúčasti je Klient vopred informovaný a požadovaná zdravotná starostlivosť alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti mu budú poskytnuté po akceptácii výšky spoluúčasti.

11.3

OÚSA nepodmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť Klienta podľa osobitných predpisov, ani iným plnením.

11.4

Spoluúčasť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako aj za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí Klient v hotovosti v deň ich poskytnutia; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet OÚSA.

11.5

Klient berie na vedomie, že poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné (ďalej len „nedoplatok"), poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom v sume vyššej ako 10 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Poistenec, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach, je uvedený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne s právom na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa bodu 11.1. tohto článku. Právo na úhradu len neodkladnej starostlivosti neplatí pre poistenca, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ.

11.6

OÚSA je oprávnený požadovať od Klienta plnú úhradu za zdravotný výkon, ak požadovaný zdravotný výkon nie je ani čiastočne hradený na základe verejného zdravotného poistenia (napr. zdravotný výkon bez indikácie zo zdravotných dôvodov), alebo ak Klient nie je zdravotne poistený v žiadnej zdravotnej poisťovni, alebo je dlžníkom zdravotnej poisťovne a nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. O výške úhrady je Klient vopred informovaný v zmysle platného cenníka OÚSA. Požadovaný zdravotný výkon možno poskytnúť len po písomnej akceptácii výšky úhrady Klientom. Úhrada za poskytnutie požadovaného zdravotného výkonu je splatná spravidla pri jeho poskytnutí, a to buď v hotovosti do pokladne OÚSA alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, alebo prevodom na účet poskytovateľa. OÚSA je v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať úhradu za požadovaný zdravotný výkon ešte pred jeho poskytnutím.

11.7

Nadštandardné služby nie sú hradené na základe verejného zdravotného poistenia. Ak sú nadštandardné služby v OÚSA spoplatnené, ich úhrada je uvedená v platnom cenníku OÚSA. Úhrada za poskytnutie nadštandardných služieb je splatná spravidla pri ich poskytnutí, a to buď v hotovosti do pokladne OÚSA alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, alebo prevodom na účet poskytovateľa. OÚSA je však v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať úhradu za nadštandardné služby ešte pred ich poskytnutím.

11.8

Aktuálny cenník OÚSA je pre Klientov k dispozícii  na webovej stránke OÚSA www.ousa.sk, ako aj vo vstupných priestoroch OÚSA a v čakárňach na jednotlivých oddeleniach.

11.9

OÚSA je povinný vydať Klientovi doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doklad o výške úhrady za nadštandardné služby; dokladom sa rozumie pri hotovostnej platbe pokladničný doklad vydaný elektronickou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode faktúra.

11.10

Ak je Klient v omeškaní s úhradou za služby OÚSA, ktoré sú spoplatnené v súlade s platnými právnymi predpismi a cenníkom OÚSA, OÚSA je oprávnený odmietnuť poskytnutie ďalších požadovaných služieb v OÚSA Klientovi, ktoré nie sú uhrádzane na základe verejného zdravotného poistenia, a to až do zaplatenia dlhu, ak osobitný predpis nestanovuje inak.

11.11

Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré OÚSA poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje Bratislavský samosprávny kraj.

 

 

Článok XII

Vedenie zdravotnej dokumentácie a poskytovania a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

 

 

12.1

OÚSA vedie zdravotnú dokumentáciu Klienta formou získavania, zhromažďovania a zaznamenávania údajov podľa bodu 12.2. tohto článku.

12.2

Zdravotná dokumentácia obsahuje:

12.2.1    osobné údaje Klienta v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,

12.2.2    údaje o poučení a informovanom súhlase,

12.2.3    údaje o chorobe Klienta, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

12.2.4    údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

12.2.5    údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

12.2.6    údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

12.2.7    epidemiologicky závažné skutočnosti,

12.2.8    identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,

12.2.9    identifikačné údaje OÚSA.

12.3

Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník OÚSA vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

12.4

OÚSA nakladá so zdravotnou dokumentáciou tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu počas plynutia zákonom stanovenej doby.

12.5

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva OÚSA 20 rokov po smrti Klienta, ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti Klientovi.

12.6

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody je OÚSA  povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým Klient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

12.7

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie Klienta inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník OÚSA je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil Klienta na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

12.8

OÚSA je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie Klienta na základe písomného vyžiadania v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania:

12.8.1    registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,

12.8.2    príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,

12.8.3    inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

12.8.4    príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,

12.8.5    osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám

12.8.6    orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,

12.8.7    lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

12.9

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie Klienta:

12.9.1    Klientovi  alebo jeho zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,

12.9.2    manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,

12.9.3    osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena bodu 12.9.1 alebo 12.9.2 s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,

12.9.4    revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,

12.9.5    Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,

12.9.6    Ministerstvu zdravotníctva SR, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;

12.9.7    všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra SR republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl SR na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu,

12.9.8    posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov  v celom rozsahu,

12.9.9    posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,

12.9.10  znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie  znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu,

12.9.11  poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,

12.9.12 príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,

12.9.13  odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

12.10

Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky

alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v zákonom stanovenom rozsahu.

12.11

OÚSA je povinný zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu Klienta a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu.

 

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

 

13.1

OÚSA je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v

súlade s osobitnými právnymi predpismi. Súhlas Klienta na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených osobitným predpisom nevyžaduje.

13.2

Každý, komu sa podľa osobitného predpisu poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie Klienta, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.

13.3

V zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") má Klient ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od OÚSA vyžadovať:

13.3.1    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

13.3.2    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

13.3.3    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

13.3.4    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

13.3.5    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

13.3.6    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

13.3.7    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

13.3.8    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

13.4

Právo Klienta ako dotknutej osoby podľa bodu 13.3.5 a 13.3.6 tohto článku možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

13.5

Klient má ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo u OÚSA namietať voči:

13.5.1    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

13.5.2    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

13.5.3    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu.

13.6

Klient má ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,  právo u OÚSA kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, OÚSA je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

13.7

Klient má ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej právo u OÚSA kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu OÚSA, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať OÚSA o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom OÚSA je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia OÚSA informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov OÚSA vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak OÚSA na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

13.8

Ak Klient ako dotknutá osoba uplatní svoje právo:

13.8.1    písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

13.8.2    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je OÚSA povinný odovzdať dotknutej osobe,

13.8.3    u sprostredkovateľa podľa bodu 13.8.1 alebo 13.8.2 tohto článku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať OÚSA bez zbytočného odkladu.

13.9

Klient pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

13.10

Ak Klient nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Klient nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.

 

 

Článok XIV

Doručovanie

 

14.1

Všetky písomnosti týkajúce sa vzťahu medzi OÚSA a Klientom pri poskytovaní služieb OÚSA na základe dohody sa doručujú prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., poštového kuriéra alebo osobne, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. OÚSA zasiela písomnosti určené pre Klienta na adresu jeho trvalého pobytu alebo bydliska, ktorá je evidovaná v registračnom systéme OÚSA, alebo inú adresu, ktorú Klient OÚSA písomne oznámi. Klient zasiela písomnosti určené pre OÚSA na adresu sídla OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.

14.2

Písomnosť zasielaná spôsobom podľa bodu 14.1 tohto článku sa považuje za doručenú, dňom:

14.2.1    jej faktického prevzatia adresátom;

14.2.2    odmietnutia jej prevzatia adresátom;

14.2.3    kedy sa písomnosť doručovaná na adresu adresáta podľa bodu 14.1 vrátila späť ako neprevzatá v stanovenej odbernej lehote alebo s poznámkou, že adresát je neznámy, odsťahoval sa, resp.  s poznámkou s iným obsahom.

14.3

Ak sa podľa týchto VOP alebo dohody medzi OÚSA a Klientom zasielajú písomnosti e-mailom, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej odoslania na správnu e-mailovú adresu adresáta za predpokladu jej odoslania v pracovný deň do 17.00 hod., inak sa považuje za doručenú v nasledujúci pracovný deň.

 

 

Článok XV

Záverečné ustanovenia

 

15.1

Právne vzťahy založené dohodou o poskytovaní služieb OÚSA a z nej vyplývajúce sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, najmä, nie však výlučne:

15.1.1    zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

15.1.2    zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

15.1.3    zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

15.1.4    zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

15.1.5    zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.2

OÚSA si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto VOP, najmä v dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov. Zmena týchto VOP je účinná dňom jej zverejnenia na webovej stránke OÚSA www.ousa.sk.

15.3

Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane celkom alebo sčasti neúčinné, nemá to vplyv na účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa namiesto neúčinného ustanovenia týchto VOP použitie platná právna úprava obsiahnutá vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorá je svojím účelom najbližšia neúčinnému ustanoveniu týchto VOP.

15.4

Tieto VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke OÚSA www.ousa.sk.

 

V Bratislave, dňa 01.11.2016