II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA


Štruktúra kliniky:

Štruktúra kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) LF UK a OÚSA  pozostáva z anestéziologickej ambulancie, z oddelenia intenzívnej medicíny a oddelenia anestéziológie.


Personálne obsadenie:

Prednosta kliniky:
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.


Primár:

MUDr. Iveta Džuberová

Lekári  kliniky :
MUDr. Blašková Adela
MUDr. Cintula Daniel
MUDr. Gajdošík Vladislav
MUDr. Gallovičová Natália
MUDr. Onačilová Zuzana
MUDr. Padrtová Katarína
MUDr. Pagáč Vojtech
MUDr. Setvák Denis
MUDr. Šimková Jana
MUDr. Spišiaková Jana
MUDr. Vašek Peter
MUDr. Veselovský Tomáš

Prístrojové vybavenie:
Monitorovanie životne dôležitých funkcií zabezpečuje najmodernejšia monitorovacia technika. Na klinike je k dispozícii 5 prístrojov pre dlhodobú umelú ventiláciu pľúc, monitory vitálnych funkcií, pacientské monitory, pulzné oxymetre, anestetické prístroje, elektrokardiostimulator, videolaryngoskop a ďalšie prístroje a pomôcky pre intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť.


Klinická činnosť:                                                                                     

Ambulantná časť:

Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné konziliárne vyšetrenia, premedikácie, ako aj konzultácie v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod. (tel. číslo: 02/3224 9777).


Lôžková časť:

Na lôžkach sa poskytuje intenzívna a pooperačná starostlivosť pre onkologických pacientov. Oddelenie poskytuje konzultácie v oblasti nutričnej podpory, enterálnej a parenterálnej výživy, ako aj pri zvládnutí chronickej malígnej bolesti (tel. číslo: 02/3224 9100 a 9103).

Oddelenie intenzívnej medicíny má v súčasnosti 13 lôžok, z toho 4 intenzivistické lôžka a 6 lôžok onkologickej JIS. KAIM  má 1 lôžko na izolačnej - septickej izbe a  3 lôžka na post - anestetickej prebúdzacej izbe.

U hospitalizovaných pacientov poskytuje všetky druhy celkovej a regionálnej anestézie na piatich operačných sálach Kliniky onkologickej chirurgie, Kliniky onkologickej gynekológie a Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie a na pracovisku brachyterapie Kliniky rádioterapie pri zákrokoch v krátkodobej celkovej anestézii. Pracovníci kliniky sú aj členmi pracovného tímu pri rádioterapeutickom zákroku = brachyterapii prostaty pri jej onkologickom postihnutí. Ide o zákrok v celkovej anestézii, trvá 2-4 hodiny, ktorý sa vykonáva v našom nemocničnom zariadení zatiaľ ako jedinom v SR.

Okrem toho pracovníci kliniky vykonávajú anestéziu aj pri gynekologických a stomatologických ambulantných výkonoch a pri ambulantných gastroenterologických vyšetreniach (kolonoskopia, gastrofibroskopia), pri diagnosticko -terapeutických zákrokoch na CT a MR pracovisku.

V prípadoch akútnej poruchy vedomia, zastavenia obehu a dýchania u hospitalizovaných i  ambulantných pacientov sa poskytuje neodkladná podpora vitálnych funkcií a rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia.


Pedagogická činnosť:

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu v študijnom predmete Anestéziológia a intenzívna medicína pre zahraničných študentov 4. ročníka všeobecného lekárstva. Klinika sa tiež podieľa na výučbe predmetu Prvá pomoc pre poslucháčov LF UK 1. ročníka Zubného lekárstva a výučbe predmetu First Aid pre zahraničných poslucháčov LF UK 1. ročníka Dentistry v jazyku anglickom. Súčasne klinika vedie diplomové semináre z predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína pre študentov LF UK až k štátnej záverečnej skúške a obhajobe diplomovej práce. 

Okrem toho klinika zabezpečuje výučbu povinne voliteľného predmetu Klinická anestéziológia pre študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri. Od akad. roku 2014/2015 sa začína aj postgraduálne špecializačné štúdium v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína, ktorého garantom bol MZ SR menovaný Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.  


Vedecko-výskumná činnosť:

Pracovníci kliniky sa dlhodobo venujú výskumu sepsy, špecifikám vedenia anestézie u onkologických pacientov a intenzívnej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov.