Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA


História ústavu:


Súčasne s pozitívnymi medicínskymi výsledkami sa začali objavovať i komplikácie v podobe poškodení zdravých tkanív a štruktúr. Snaha zvýšiť úspešnosť liečby a znížiť pravdepodobnosť vzniku komplikácií po liečbe žiarením si vyžadovala a i súčasne vyžaduje zapojenie do vyšetrovacích i liečebných procesov okrem lekárov a zdravotných sestier i ďalších špecialistov – v prípade rádioterapie klinických fyzikov i rádiologických technikov.

Prvou fyzičkou na rádioterapeutickom oddelení krátko po jeho vzniku na vtedy Onkologickom ústave v Bratislave bola RNDr. Viera Laginová, CSc. V tom čase sa používali na liečbu röntgenové prístroje a jednoduchý kobaltový prístroj GUT 400. Až neskôr v šesťdesiatych rokoch už boli do procesu liečby zavedené i dokonalejšie kobaltové ožarovače.

Výstavba a inštalácia prvého elektrónového urýchľovača Betatrón s energiou 42 MeV s možnosťou využitia nielen brzdného žiarenia ale i sady elektrónových ožarovacích zväzkov si vyžiadala postupne príchod ďalších fyzikov i technikov. Zvýšenie počtu fyzikov na pracovisku ako i zmena legislatívy boli príčinou vzniku samostatného oddelenia klinickej rádiofyziky pri rádioterapeutickom oddelení v roku 1975. Súčasne sa začala uplatňovať i požiadavka špecializačného vzdelávania fyzikov pre odbor rádioterapie. Prvou vedúcou oddelenia bola RNDr. Viera Laginová, Csc. Zaslúžila sa o personálne i prístrojové vybudovanie pracoviska ako i o postupné zvyšovanie presnosti výpočtu rozloženia dávky s využitím programu na počítačovom pracovisku OSN (na Patrónke) ešte so systémom využitia dierovacích štítkov.

Veľmi dôležitú úlohu zohrala jej aktivita aj v oblasti pripojenia sa slovenských pracovísk k českým pracoviskám a spolupráca v oblasti zabezpečovania kvality a radiačnej ochrany na rádioterapeutických pracoviskách. Úsilie tejto pracovnej skupiny v spolupráci s pracoviskami v zahraničí vyústilo do vypracovania odporučenia pre zabezpečenie kvality na všetkých druhoch pracovísk zapojených do rádioterapeutického reťazca.  

V rámci zabezpečenia kvality bolo naše kobaltové pracovisko zaradené do IAEA (Medzinárodná organizácia atómovej energie) siete pre kalibráciu dozimetrov v rádioterapii na Slovensku i ako koordinačné IAEA centrum pre Slovensko v rádioterapii.

V roku 1982 bol dodaný na oddelenie prvý profesionálny plánovací systém s možnosťou využitia CT záznamov s korekciou na zakrivenie orgánov a štruktúr ako i na nehomogenity. Bol to prvý veľký skok ku spresneniu rozloženia dávky ako i možnosti optimalizácie jej rozloženia v tele pacienta.

Postupne s rozvojom novej techniky, počítačových i dozimetrických systémov bolo oddelenie dopĺňané o nové zariadenia i klinických fyzikov. V roku 2013 sa pracovisko rozšírilo o 2 fyzikov so zameraním pre Kliniku nukleárnej medicíny.

Dnes má pracovisko 12 fyzikov (9 so špecializáciou a 3 mladých fyzikov v špecializačnej príprave). Šiesti fyzici dosiahli 3. stupeň – PhD., dvaja fyzici sú v záverečnej časti štúdia. Je to najlepšie personálne i prístrojovo vybavené pracovisko na Slovensku.

Prvého októbra 2011 bol na našom pracovisku akreditovaný Ústav klinickej fyziky lekárskej fakulty SZU a OÚSA pre špecializačné štúdium v odbore Klinická fyzika, ktorého prednostom bol menovaný RNDr. Gabriel Králik, PhD. Pracovisko zabezpečuje teoretickú i praktickú špecializačnú výučbu lekárskych fyzikov na Slovensku, podieľa sa na špecializačnej príprave radiačných onkológov i rádiologických technikov.

Pracovisko je i naďalej IAEA centrom pre overovanie presnosti dozimetrie a plánovacích systémov pre rádioterapiu na Slovensku, je prepojené na laboratórium IAEA v Seibersdorfe. Pracuje tiež ako referenčné centrum pre koordináciu s IAEA, EFOMP (Európska federácia organizácií lekárskych fyzikov) a ESTRO (Európska spoločnosť radiačnej onkológie). Ročne sa zhotoví asi 3 200 ožarovacích plánov pre rádioterapiu, ožiari sa asi 2300 pacientov,  asi 270 pacientov so špeciálnymi dynamickými technikami. V rámci zabezpečenia kvality pracovisko zabezpečuje tiež  dozimetrické i funkčné kontroly ožarovačov. Spolupracuje so všetkými fyzikálnymi pracoviskami na Slovensku, zo zahraničia s Donauspital, AKH a Franz Joseph Spital vo Viedni, s pracoviskom stereotaxie v Koline nad Rýnom. V rámci špeciálnych techník sa pripojilo k pracovným skupinám nemeckej spoločnosti lekárskych fyzikov. Dvaja pracovníci oddelenia sa zúčastnili v rámci PhD štúdia ročného pobytu na pracovisku Univerzitnej kliniky AKH vo Viedni v oblasti rádioterapeutickej fyziky.Štruktúra ústavu:

Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA zabezpečuje požiadavky Kliniky radiačnej onkológie a Klinky nukleárnej medicíny pre zabezpečenie kvality pre vyšetrovacie a liečebné účely.Personálne obsadenie:


Primár oddelenie klinickej fyziky:
Doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD.

Klinickí fyzici:
Mgr. Jozef Grežďo, PhD. – zástupca primára pre radiačnú onkológiu
RNDr. Soňa Kováčová, CSc. – zástupca primára pre nukleárnu medicín
Ing. Peter Banki
Ing. Mária Filipová
Mgr. Mária Fríbertová
Mgr. Dagmar Fukerová Jatyová
RNDr. Kristína Kontrišová, PhD.
Ing. Anna Križanová, PhD.
Ing. Dalibor Lojko
RNDr. Kristína Poláková, PhD.
MUDr. Branislav SepešiPrístrojové vybavenie:

Pre plánovanie má ústav k dispozícii 7-plánovacích moderných počítačových staníc pripojených na nemocničnej sieti Pacs s CT, PET a MRI pre plánovanie rádioterapie i stereotaktickej rádiochirurgie. Všetky plánovacie systémy sú pripojené tiež s verifikačným systémom ožarovačov a digitálnym terapeutickým simulátorom.

Pre meranie rozloženia žiarenia v priestore i priamo na pacientovi je  pracovisko vybavené špeciálnymi dozimetrami a fantómami pre štandardné merania i celotelový fantóm odpovedajúci zloženiu ľudského tela. S viacerými firmami vyrábajúcimi zariadenia pre rádioterapiu aktívne spolupracujeme na overovaní nových softvérov. Liečebno - preventívna činnosť:

Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA zabezpečuje požiadavky Kliniky radiačnej onkológie a Klinky nukleárnej medicíny pre zabezpečenie kvality pre vyšetrovacie a liečebné účely. Zabezpečuje pracoviská 2 gamakamier, PET CT, 2 lineárnych urýchľovačov pre viaceré špeciálne dynamické techniky, ktoré sa používajú na Slovensku len na tomto pracovisku, zabezpečuje tiež plánovanie liečby a prevádzku na pracovisku brachyterapie HDR (s vysokým dávkovým príkonom) s využívaním CT a MRI obrazov a 1 pracovisko s liečbou pomocou permanentných zŕn 125-I.  

Oddelenie v rámci zabezpečenia kvality pre rádioterapiu a nukleárnu medicínu realizuje:

  1. Zabezpečenie kvality ožarovacích a vyšetrovacích zariadení
  2. Zhotovovanie a overovanie izodózových plánov 3D – CRT i IMRT                                   
  3. Zhotovovanie ožarovacích plánov i realizáciu ožiarenia pre stereotaktickú rádiochirurgiu i plánov pre celotelové ožarovanie v rámci transplantácie kostnej drene pre hematologické pracoviská FN v Bratislave, brachyterapiu i trvalú aplikáciu iódových zŕn pre liečenie prostaty
  4. V rámci spolupráce s IAEA pracuje ako koordinačné pracovisku pre zabezpečenie kvality na rádioterapeutických pracoviskách na Slovensku
  5. V rámci spolupráce s IAEA pracuje aj ako referenčné pracovisko pre kalibráciu TLD pre účely vyhodnocovania TLD v rámci poštového auditu
  6. V rámci  spolupráce so SZU pracovisko zabezpečuje realizáciu auditu národnej siete pre poštový TLD audit na Slovensku
  7. Zabezpečuje radiačnú ochranu na vyšetrovacích i liečebných pracoviskách radiačnej onkológie i nukleárnej medicíny.

 Pedagogická činnosť:

Ústav klinickej fyziky je v rámci SZU centrom postgraduálnej výchovy radiačných onkológov,  klinických fyzikov a rádiologických technikov. V rámci spolupráce s vysokými školami zabezpečuje realizáciu i oponovanie záverečných diplomových prác na bakalárskom i magisterskom stupni, i rigoróznych minimových a záverečných rigoróznych prác v oblasti radiačnej onkológie i nukleárnej medicíny. V doterajšej činnosti pracovisko zabezpečovalo vedenie niekoľko desiatok diplomových prác a 2 dizertačných prác. V spolupráci s lekárskou fakultou UK a Onkologickým ústavom SAV sa pracovisko podieľa na 4 výskumných grantoch.Dosiahnuté výsledky:

Moderné prístrojové vybavenie i spolupráca so zahraničnými pracoviskami (v Rakúsku, Nemecku) umožňuje centralizovať pacientov zo SR pre špeciálne radiačné techniky (TBI, IMRT, stereotaktickú rádiochirurgiu, intersticiálnu brachyterapiu prostaty formou zŕn) a tiež zabezpečiť zavádzanie nových vyšetrovacích i liečebných metód a poskytovať výučbu ostatným pracoviskám na Slovensku i v zahraničí (hlavne v oblasti aplikácie zŕn).

V rámci výsledkov každoročného overovania presnosti aplikovanej dávky pre ožarovacie zariadenia kobalt a lineárne urýchľovače sa pracovisko stalo referenčným centrom IAEA pre určenie dávky v rámci medzinárodného TLD auditu.