Štruktúra kliniky

Klinika pozostáva z posteľového oddelenia a z ambulantnej časti s tromi odbornými ambulanciami a má k dispozícií jednu operačnú sálu.

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky:

MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Primár:

MUDr. Peter Babala, PhD.

MUDr. Jozef Kállay, konzultant v odbore onkogynekológie

Lekári:

MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
MUDr. Peter Mikloš, PhD.
MUDr. Peter Fekete
MUDr. Patrik Počarovský
MUDr. Michaela Tarbajová
MUDr. Andrej Mikolášik
MUDr. Lucia Mešinová
MUDr. Diana Dvorecká

Vrchná sestra:

Mgr. Jana Hindická

Liečebno preventívna činnosť:

Hlavnou náplňou práce kliniky gynekologickej onkológie je diagnostika, diferenciálna diagnostika a operačná liečba pacientok s gynekologickým nádorovým ochorením.
Klinika má celoslovenskú pôsobnosť, preto sú tu liečené pacientky z celého Slovenska.Klinika pozostáva z lôžkovej časti a troch špecializovaných gynekologických ambulancií.Hlavnou činnosťou lôžkovej časti kliniky, ktorá disponuje 25 posteľami, sú radikálne operačné výkony pre diagnózu zhubného nádoru krčka maternice, tela maternice, vaječníkov a vonkajších pohlavných orgánov.
Na Slovensku toto pracovisko vykonáva najviac radikálnych operačných výkonov pre uvedené diagnózy. Ďalej sa vykonávajú diagnosticko liečebné výkony ako exploratívne a staging laparotómie, kyretáže a konizácie.
Klinika disponuje kvalitným operačným laparoskopom a operačným hysteroskopom, ktorými sa vykonáva kompletná škála diagnostických aj operačných výkonov. U mladých pacientok, ktoré ešte nemajú deti, so včasnými štádiami zhubného gynekologického ochorenia vykonávame plodnosť zachovávajúce operačné výkony.
Špecializovaný odborne erudovaný a skúsený tím lekárov je zárukou poskytnutia kvalitnej operačnej liečby s nízkym počtom včasných i neskorých komplikácii a s malými krvnými stratami, ktoré len výnimočne vyžadujú transfúziu krvi. O pacientky na lôžkach sa stará erudovaný tím 10 zdravotných sestier z ktorých 6 má vysokoškolské vzdelanie. Vzdelanie a vľúdny prístup všetkých pracovníkov kliniky k pacientkám je predpokladom úspešného zvládnutia náročnej liečby nie len po telesnej ale aj po psychickej stránke.
Hlavnou činnosťou na odborných gynekologických ambulanciách je diagnostika, diferenciálna diagnostika, konziliárna činnosť a pravidelné kontrolné vyšetrenia pacientok po ukončení komplexnej onkologickej liečby zhubného gynekologického ochorenia. K tomuto účelu je každá ambulancia je vybavená kvalitným kolposkopom a ultrazvukovým prístrojom na zhodnotenie stavu orgánov v malej panve u ženy so sondami umožňujúcimi vyšetrenie cez brušnú stenu aj cez pošvu. Na tieto ambulancie sú odosielané aj pacientky s abnormálnymi cytologickými nálezmi sterov buniek z krčka maternice na expertnú kolposkopiu k vylúčeniu chorobného nálezu na krčku maternice, či stanoveniu stupňa závažnosti pred rakovinového stavu na krčku maternice. Po stanovení diagnózy a rozsahu ochorenia je pacientka prijatá na lôžkovú časť kliniky kde sa vykoná kvalifikovaný operačný výkon.
Všetci lekári kliniky gynekologickej onkológie pracujú jeden deň v týždni na ambulancii. Tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientok, ktoré operovali a tak vykonávajú kontrolu svojej práce. Takouto organizáciou práce sa zvyšuje kvalita poskytovanej liečebnej starostlivosti.

Pedagogická činnosť:

Klinika gynekologickej onkológie sa podieľa v rámci SZU na postgraduálnej výchove lekárov v odbore gynekologickej onkológie a taktiež na pregraduálnej výchove v ošetrovateľstve v onkológii pre študentov VŠZaSP sv. Alžbety.Lekári kliniky publikujú odborné články a prednášajú na konferenciách problematiku liečebnej starostlivosti o ženy s nádorových ochorením pohlavných orgánov.

Dosiahnuté výsledky:

Klinika je najstarším špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa venuje výlučne liečbe nádorových gynekologických ochorení a patrí medzi najvýkonnejšie pracoviská v operačnej liečbe gynekologických nádorov v Slovenskej republike.Lekári kliniky sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na odborných konferenciách s problematikou gynekologickej onkológie doma aj v zahraničí kde prezentujú výsledky práce prednáškou alebo posterom. Výsledky liečby sú pravidelne uverejňované v medzinárodnej ročenke „Annual report on the results of gynecological cancer" a sú porovnateľné s výsledkami liečby popredných pracovísk v zahraničí.Všetci lekári kliniky sú členmi Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a členmi jej sekcie Gynekológia v onkológii. MUDr Masák, CSc a MUDr Babala sú členmi ESGO - European gynaecological cancer society a MUDr Masák, CSc a MUDr Kállay sú členmi IGCS- International gynecological cancer society.Lekári kliniky sú autormi a spoluautormi článkov a kapitol v odborných učebniciach, monografiách a odborných časopisoch s problematikou starostlivosti o ženy s nádorovým gynekologickým ochorením.