dvor

Odbor hospodársko-technických činností (HTČ) svojím postavením v štruktúre riadenia ústavu komplexne zabezpečuje práce a služby pre všetky ambulantné, posteľové a vyšetrovacie oddelenia. Jednotlivé organizačné útvary ústavu majú svoje účtovné strediská a tomuto spôsobu sledovania nákladov a výnosov sa prispôsobujú činnosti oddelení odboru HTČ. Konateľ spoločnosti je aj vedúcim odboru HTČ.
Štruktúra odboru HTČ

 • Vedúci odboru HTČ
 • Sekretariát vedúceho odboru HTČ
 • Referát CO
 • Referát PO a BOZP
 • Referát kontroly
 • Ústavná knižnica a archív
 • Referát krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
 • Úsek vnútornej bezpečnosti a ochrany ústavu
 • Oddelenie ekonomické
 • Oddelenie personálne a mzdové
 • Oddelenie technické
 • Oddelenie informačných systémov
 • Oddelenie prevádzkové
 • Oddelenie investičné
 • Oddelenie marketingu
 • Oddelenie právne


Personálne obsadenie

Vedúci odboru HTČ - konateľ spoločnosti: RNDr. Ing. Pavol Švec. CSc. (pavol.svec[at]ousa.sk)
Sekretariát vedúceho odboru HTČ: Marta Foltinovičová (marta.foltinovicova[at]ousa.sk
Referát krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie: 
Úsek vnútornej bezpečnosti a ochrany ústavu:
Referát CO:
Referát PO a BOZP:
Ústavná knižnica a archív: Martina Bienská (martina.bienska[at]ousa.sk)
Úsek práčovne: Andrea Šlosárová (andrea.slosarova[at]ousa.sk)
Úsek MTZ: Anna Valová (anna.valova[at]ousa.sk)
Úsek správy budov: Tatiana Lehotská (tatiana.lehotska[at]ousa.sk)


Vedúci oddelení:

Oddelenie ekonomické: Ing. Janka Mináriková (janka.minarikova[at]ousa.sk), poverená vedením
Oddelenie personálne a mzdové: Hana Noskovičová (hana.noskovicova[at]ousa.sk), poverená vedením oddelenia
Oddelenie technické: Ing. Jozef Soóki (jozef.sooki[at]ousa.sk)
Oddelenie informačných systémov: Ing. Martin Hronský (martin.hronsky[at]ousa.sk)
Oddelenie prevádzkové: Tatiana Lehotská (tatiana.lehotska[at]ousa.sk)
Oddelenie investičné: Vladimír Králik (vladimir.kralik[at]ousa.sk), poverený vedením
Oddelenie marketingu:
Oddelenie právne: JUDr. Alžbeta Milková (alzbeta.milkova[at]ousa.sk)