Profil jednotlivých pracovníkovDoc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., primár OKIA (martin.hrubisko[at]ousa.sk)


Vyštudoval III. Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení štúdia v roku 1984 nastúpil do Ústavu lekárskej bioniky na Združené lekársko-imunologické pracovisko, kde pracoval pod vedením Doc. Štefana a Nyulassiho, praxoval na I. Internej klinike Dérerovej NsP a v r. 1987 obhájil atestáciu I. stupňa z internej medicíny. V r. 1987-1997 pracoval ako samostatne pracujúci lekár - internista na Internom oddelení NsP Ružinov, kde v r. 1996-7 pôsobil ako zástupca primára, od r. 1989 pracoval aj ako alergológ v príslušnej ambulancii NsP Ružinov. V r. 1992 obhájil atestáciu z klinickej imunológie. V r. 1998-2005 pôsobil v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb ako primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie (OKIA) a ako ambulujúci lekár v tomto odbore. V r. 2006 so svojimi spolupracovníkmi MUDr. Júliou Michaličkovou a Ing. Máriou Zuzulovou nadviazal na túto činnosť založením OKIA v Onkologickom, ústave svätej Alžbety, kde sa z neho stalo jedno z popredných klinicko-imunologických pracovísk na Slovensku, ktoré poskytuje základné aj nadstavbové služby v odbore klinickej imunológie a alergológie. V r. 1998 obhájil v odbore imunológia dizertačnú prácu "Klinický význam peľu tráv, drevín a bylín na území Bratislavy" a získal titul PhD. V r. 2007 na Trnavskej univerzite (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce) obhájil habilitačnú prácu na tému „Alergia, klinické prejavy, diagnostika, ovplyvnenie kvality života a liečba“ a získal titul docent v odbore verejné zdravotníctvo. V r. 2009 bol na Vysokej škole svätej Alžbety menovaný do funkcie mimoriadneho profesora pre odbor Laboratórna medicína. Od roku 2011 vykonáva aj funkciu prednostu Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA. Na OKIA je zodpovedný za prácu celej ambulantnej zložky.

Okrem práce na ambulancii a oddelení sa intenzívne venuje pedagogickej činnosti. Pravidelne prednáša v postgraduálnych kurzoch, ako aj medikom Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde vedie aj hodiny praktickej výučby. Často prednáša na podujatiach Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, Slovenskej imunologickej spoločnosti a Českej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, ako aj iných odborných spoločností Slovenskej a Českej lekárskej spoločnosti (odborné semináre, sympóziá, kongresy). Opakovane prednášal na obdobných podujatiach aj v zahraničí (ČR, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Veľká Británia). Je autorom a zostavovateľom I. slovenskej monografie a postgraduálnej učebnice "Alergológia" (2003), autorom a zostavovateľom Národných smerníc pre liečbu astmy (2010) autorom a zostavovateľom monografie „Probiotiká ako súčasť imunitného systému človek“ (2012), spoluautorom 18 ďalších učebníc a skrípt, z toho 1 zahraničnej (Taliansko) a autorom vyše 300 článkov (z toho vyše 140 v odborných recenzovaných medicínskych časopisoch, 64 pôvodných prác). Jeho práce majú ohlas v podobe vyše 450 citácií v odbornej medicínskej literatúre, z toho vyše 170 v zahraničnej. Podieľal sa na riešení viacerých vedecko – výskumných úloh a bol investigátorom a koinvestigátorom celého radu otvorených aj randomizovaných dvojito-slepo kontrolovaných klinických štúdií zameraných na liečbu alergie, astmy a imunoterapiu.

Je členom a aktuálne aj prezidentom Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu, podpredsedom Slovenskej imunologickej spoločnosti, členom Slovenskej internistickej spoločnosti, čestným členom Českej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu a členom redakčných rád odborných periodík (Respiro, Via Practica, Klinická imunológia a alergológia). Taktiež je členom kategorizačných a katalogizačných komisií MZSR a členom Komisie pre tvorbu, posudzovanie a implementáciu Štandardných diagnostických, terapeutických a preventívnych postupov MZSR, odborným konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a odborným garantom zodpovedný za lekársku imunológiu v Slovenský registri placentárnych a krvotvorných buniek. Je držiteľom viacerých odborných ocenení: Getlíkova cena za rok 1998 za výnimočnú prácu v oblasti klinickej imunológie-alergológie, prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2000 v kategórii prírodných vied za spoluautorstvo diela Praktická respirológia a ftizeológia, prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003 v kategórii biologických a lekárskych vied za dielo Alergológia, Jeseniova cena za rok 2011 za spoluautorstvo vedeckej odbornej monografie Karcinóm pľúc.MUDr. Lucia Bellová, lekár OKIA (lucia.bellova[at]ousa.sk)


Vyštudovala lekársku fakultu UK v Bratislave – promovala v roku 2010, v roku 2012 absolvovala postupovú skúšku z vnútorného lekárstva a v roku 2015 atestovala z klinickej imunológie a alergológie. Popri práci odborného lekára - špecialistu v Imunologickej ambulancii OÚSA III sa vo svojom odbore tiež venuje pedagogickej a prednáškovej činnosti, zameriava sa najmä na problematiku imunitného profilu onkologických pacientov.Ing. Mária Zuzulová, vedúca laboratória OKIA (maria.zuzulova[at]ousa.sk)


V oku 1984 absolvovala Chemicko-technologickú fakultu, odbor biologické inžinierstvo a biochémia. Nastúpila do Výskumného ústavu preventívnej a klinickej medicíny, kde sa  do roku 1995 venovala sledovaniu faktorov patogenity mikroorganizmov – urogenitálnym a respiračným mykoplazmám s využitím rôznych imunochemických a molekulárno biologických techník. V rokoch  1995-1996 pracovala na  úseku RIA metód v NsP Kramáre a v rokoch 1997-2004 v laboratóriu klinickej imunológie v NsP sv. Cyrila a Metoda, neskôr do roku 2006 na oddelení klinickej imunológie a alergológie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore Vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii. V roku 2006 nastúpila do Onkologického ústavu sv. Alžbety, kde pracuje ako vedúca laboratória klinickej imunológie a alergológie. Pod jej vedením sa v laboratóriu zavádzajú inovatívne vyšetrovacie imunologické metódy. Podieľa sa na výchove lekárov aj nelekárov školiacich sa v odbore klinickej imunológie a alergológie a na príprave diplomantov viacerých vysokých škôl. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje odborných akcií v rámci odboru Klinickej a laboratórnej imunológie a alergológie v Slovenskej aj Českej republike.

 

Eva Maschkanová, vedúca laborantka (eva.maschkanova[at]ousa.sk)


V septembri 1989 ako absolventka SZŠ MUDr. I. Hálka v Bratislave nastúpila ako zdravotnícky laborant na oddelení klinickej biochémie v NsP Ružinov. V  júni 2000  nastúpila ako zdravotný laborant na odd. klinickej imunológie a alergológie v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach. V roku 2004 absolvovala postgraduálne štúdium v odbore imunológia a alergológia. Od apríla 2006 pracuje v OÚSA na Oddelení klinickej imunológie a alergológie ako zdravotnícky laborant, od r.2010 vykonáva funkciu vedúcej laborantky. V roku 2011 ukončila 1. stupeň vysokoškolského štúdia na  VŠSPaZ sv. Alžbety v Bratislave  v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.Zuzana Falbová, zdravotná sestra (zuzana.falbova[at]ousa.sk)


Maturovala na Strednej zdravotnej škole I. Hálka v r. 1978. Po maturite pracovala ako zdravotná sestra v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach na ARO, od roku 1989 nastúpila pracovať na Oddelenie klinickej imunológie a alergológie v tomto ústave. V roku 1996 atestovala v odbore Klinická imunológia a alergológia. Od r. 2006 pracuje ako zdravotná sestra na Imunologickej ambulancii II. v OUSA.

 

Edita Halászová, zdravotná sestra (edita.halaszova[at]ousa.sk)


Maturovala na Strednej zdravotnej škole I. Hálka v r. 1982. Po maturite pracovala ako zdravotná sestra v Detskej fakultnej nemocniciv Bratislava, Kramároch v detskom kardiocentre na jednotke intenzívnej starostlivosti. V rokoch 1994 – 2005 pracovala ako zdravotná sestra v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach na Oddelení klinickej imunológie a alergológie. V roku 1994 absolvovala postgraduálne štúdium „Ošetrovateľská starostlivosť o deti na JIS“, v roku 1996 atestovala v odbore Klinická imunológia a alergológia. Od r. 2006 pracuje ako zdravotná sestra na Imunologickej ambulancii I. v OUSA.Mária Grambličková, zdravotná sestra (maria.gramblickova[at]ousa.sk)


Maturovala v r. 1980 na Strednej zdravotnej škole I. Hálka v Bratislave. Po maturite pracovala ako zdravotná sestra na poliklinike v Karlovej Vsi v Bratislave v ambulanciách rôzneho zamerania. Po 1. materskej dovolenke pracovala v detských jasliach ako detská sestra. Po 2. MD pracovala 4 roky na posudkovom oddelení (poliklinika Záporožská, Bratislava). V roku 1987 nastúpila ako zdravotná sestra do alergologickej - imunologickej ambulancie v Bratislave - Petržalke, kde pracovala až do r. 2012, potom pracovala v poliklinike Procare v detskej všeobecnej ambulancii a neskôr opäť v ambulancii klinickej imunológie a alergológie. Od r. 2016 pracuje ako zdravotná sestra na Imunologickej ambulancii III. v OUSA.