Pedagogická činnosť


Pracovníci OKIA OÚSA (a predtým OKIA NÚTARCH) už roky vykonávajú pedagogickú činnosť na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Prednášajú v postgraduálnych kurzoch (alergológia – imunológia, pneumoftizeológia, interná medicína, farmakológia, pediatria, posudkové a revízne lekárstvo a iné) tejto univerzity, ako aj študentom jej lekárskej fakulty, študentom lekárskej fakulty UK v Bratislave a študentom Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave (verejné zdravotníctvo).


Od 1.4.2009 zriadila Slovenská zdravotnícka univerzita na OKIA OÚSA svoje akreditované školiace pracovisko, čím dostala dlhoročná práca pracovníkov oddelenia oficiálny punc. Na OKIA OÚSA prebiehajú dvoj-ročné stáže lekárov v príprave na špecializačnú skúšku v odbore klinická imunológia a alergológia na oboch ambulanciách pod vedením oboch lekárov, ako aj 2 mesačné stáže v laboratóriu OKIA pod vedením jeho VŠ pracovníkov. Okrem toho na pracovisku prebiehajú záverečné konzultácie a náčuvy všetkých atestantov v odbore a obaja lekári sú v skúšobnej atestačnej komisii v odbore Imunológia – alergológia. Lekári pracujú aj ako školitelia a alebo oponenti atestačných prác.