Hematologické laboratórium Oddelenia hematológie a transfuziológie (OHT)

zabezpečuje komplexnú hematologickú diagnostiku. Okrem vyšetrení základných parametrov krvného obrazu, diferenciálu leukocytov, počtu retikulocytov a morfologického vyšetrenia periférnej krvi a kostnej drene vykonávame základné a špeciálne hemostazeologické analýzy a imunohematologické vyšetrenia (stanovenie krvných skupín, skríning protilátok, skúška kompatibility) v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke.

V rámci kompletného hemokoagulačného vyšetrenia okrem výsledku poskytujeme na požiadanie aj interpretáciu a vyhodnotenie laboratórnych parametrov s doporučením ďalšieho postupu, prípadne liečby.

Konziliárne služby poskytujeme telefonicky, osobne pri lôžku, alebo vo vlastnej  ambulancii po objednaní pacienta.

Oddelenie hematológie a transfuziológie ponúka pre klinické oddelenia ako aj pre ambulancie odborných lekárov špecialistov hematológov, onkológov a kardiológov široké spektrum najmodernejších vyšetrení multiparametrovou prietokovou cytometriou .


Pre hematológov a onkológov:

  • imunofenotypizácia lymfoproliferatívnych a myeloproliferatívnych malignít, detekcia PNH klonov
  • vyšetrenie  včasných markerov zápalu a sepsy (CD64, CR1, CR3)
  • stanovenie subpopulácií lymfocytov
  • stanovenie antitrombocytových protilátok
  • stanovenie viazaných protilátok proti leukocytom
  • angiogénne cytokíny, chemokíny a inflamatórne cytokíny

 

Pre kardiológov:

  • stanovenie fosforylácie VASP (vazodilatačne stimulovaný fosfoproteín) pri monitorovaní antitrombotickej liečby derivátmi tienopyridínov.


Vysoká kvalita
poskytovaných laboratórnych vyšetrovacích metód je zabezpečená zapojením sa OHT do uznávaných medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality.
OHT má zavedený systém manažérstva kvality pre medicínske laboratóriá podľa  ISO 17025 a laboratórium je akreditované a v rámci OÚSA je tiež certifikované podľa  ISO 9001. V roku 2015 sa uskutočnila akreditacia laboratoria podľa novej medzinarodnej akreditačnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.


Aktuálnu ponuku laboratórnych vyšetrení oddelenia hematológie nájdete TU.Ambulancia