Kontakty


Pracovník Funkcia Telefón Poznámka
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. primár 02/3224 9610 Klinická interpretácia výsledkov na vyžiadanie
MUDr. Lucia Májovská lekár 02/3224 9621
Ing. Mária Zuzulová vedúci laborátoria 02/3224 8540,
02/3224 8595,
0917 339 382
Konzultácie k výsledkom laboratórnych metód