Oddelenie klinickej biochémie a imunodiagnostiky - OKBI

Zabezpečuje kompletnú klinicko-biochemickú základnú a špeciálnu diagnostiku zo séra, moču, likvoru, stolice, ako aj iných biologických materiálov.
Okrem základných biochemických vyšetrení vykonáva tiež vyšetrenia špecifických proteínov a zápalových markerov, markerov kostného metabolizmu, kardiálnych markerov, komplexnú diagnostiku metabolizmu železa a hemopoézy, ďalej vyšetrenia rôznych hormónov, vitamínov ako aj diabetologickú diagnostiku.

Fúziou oddelení klinickej biochémie a imunodiagnostiky sa zachovalo špecializované imunochemické laboratórium zamerané predovšetkým na stanovovanie tumorových  markerov, tzv. onkomarkerov. Vo vyšetrovaní onkomarkerov imunochemickými a rádioizotopovými metódami je pracovisko tradičným lídrom na Slovensku s najdlhšou tradíciou a s najvyššou odbornou erudíciou. V rámci endokrinologických parametrov sú naďalej vyšetrované tropíny, tyreoidálne parametre, pohlavné hormóny a súčasti RAA systému. Široká paleta osteologických parametrov zahŕňa markery kostného obratu, osteosyntézy a osteorezorpcie.

Oddelenie zabezpečuje prenatálny biochemický skríning (trizómia 13, 18, 21 a NTD) pomocou certifikovaného softvéru ALPHA.

Ako jediné laboratórium na Slovensku sa v spolupráci s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia podieľa na laboratórnej diagnostike myasténie gravis.

Laboratórna diagnostika sa realizuje na najmodernejšom prístrojovom vybavení s využitím spektrofotometrických a nefelometrických metód, metód enzýmovej imunoanalýzy, elektroforetických a separačných HPLC metód.
Vysoká kvalita poskytovaných laboratórnych vyšetrovacích metód je zabezpečená zapojením sa OKBI do uznávaných medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality.

Ústavu laboratórnej medicíny má od roku 2002 zavedený systém manažérstva kvality pre medicínske laboratóriá podľa  ISO 17025, ako aj podľa ISO 9001 a od roku 2015 je držiteľom akreditácie podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Kvalita a certifikáty

Aktuálnu ponuku laboratórnych vyšetrení laboratória OKBI ako aj ďalšie dôležité informácie nájdete TU.

Aktuálne žiadanky na vyšetrenia OKBI nájdete TU.


Pracovníci OKBI:

Pracovník Funkcia Tel. č. E-mail
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. lekár – odborný garant
in vitro metód v nukleárnej medicíne
02/3224 9602
juraj.kausitz@ousa.sk
Ing. Mária Vargová, MPH vedúci odd. (primár) –
odborný garant OKBI
02/3224 9519 maria.vargova@ousa.sk
Ing. Beáta Slaniniaková laboratórny diagnostik
zástupca primára
02/3224 9602 beata.slaniniakova@ousa.sk
Mgr. Veronika Škvarová laboratórny diagnostik 02/3224 9602 veronika.skvarova@ousa.sk
Mgr. Miroslava Rawská úseková vedúca
laborantka OKBI
02/3224 9602 miroslava.rawska@ousa.sk
RNDr. Alica Šustáková marketingový konzultant 02/3224 8424 alica.sustakova@ousa.sk