Oddelenie klinickej farmakológie

Oddelenie klinickej farmakológie na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave pracuje od r. 1996. Jeho úlohou je sledovanie antibiotickej liečby v nemocnici, monitorovanie spotreby antibiotík, sledovanie vývoja rezistencie a na základe výsledkov vypracovanie  odporúčaných postupov antiinfekčnej chemoterapie. Oddelenie analyzuje účinnosť antibiotík podávaných v ústave a vykonáva odbornú konziliárnu činnosť zameranú na liečbu infekcií onkologických pacientov. Aj napriek pokrokom v diagnostike a liečbe predstavujú infekčné komplikácie stále závažnú hrozbu pre pacientov s nádorovou chorobou. Správne a včasné rozpoznanie infekcie, poznanie osobitostí priebehu infekcií u onkologicky chorých a adekvátne diagnostické a terapeutické kroky tak môžu zachrániť životy mnohým pacientom.

OKF vykonáva terapeutické monitorovanie hladín niektorých liečiv (TDM). TDM zaznamenáva rozvoj v posledných dvadsiatich rokoch a súvisí s rozvojom špecifických laboratórnych metód umožňujúcich stanoviť koncentráciu liečiva v biologických tekutinách.  Cieľom monitorovania sérových hladín lieku je dosiahnuť optimálne terapeutické koncentrácie lieku, zlepšiť efektivitu liečby a zredukovať možnú toxicitu na minimum. Aby jej využitie bolo skutočným prínosom pre klinika, musia byť splnené viaceré podmienky – správna indikácia TDM, správne načasovanie odberu vzorky,  jej spracovanie, použitie vhodnej analytickej metódy, zhodnotenie výsledku a jeho skoré hlásenie. Prvé 2 podmienky zabezpečuje ošetrujúci lekár. Spracovanú vzorku vyhodnotíme a na základe výsledku navrhneme príslušné dávkovanie liečiva. Zo skupiny antibiotík (ATB) na oddelení monitorujeme  vankomycín, z  imunosupresívnych látok monitorujeme cyklosporín.

OKF takistko zodpovedá za interpretáciu sérologických vyšetrení.

Personálne obsadenie:

MUDr. Ivan Vojtech – primár OKF
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD


Kontakt: 02/3224 9487, ivan.vojtech@ousa.sk