Oddelenie klinickej farmakológie

Oddelenie klinickej farmakológie na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave pracuje od r. 1996. Jeho úlohou je sledovanie antibiotickej liečby v nemocnici, monitorovanie spotreby antibiotík, sledovanie vývoja rezistencie a na základe výsledkov vypracovanie  odporúčaných postupov antiinfekčnej chemoterapie. Oddelenie analyzuje účinnosť antibiotík podávaných v ústave a vykonáva odbornú konziliárnu činnosť zameranú na liečbu infekcií onkologických pacientov. Aj napriek pokrokom v diagnostike a liečbe predstavujú infekčné komplikácie stále závažnú hrozbu pre pacientov s nádorovou chorobou. Správne a včasné rozpoznanie infekcie, poznanie osobitostí priebehu infekcií u onkologicky chorých a adekvátne diagnostické a terapeutické kroky tak môžu zachrániť životy mnohým pacientom.

Od  januára 2004 sa činnosť OKF rozšírila o terapeutické monitorovanie hladín niektorých liečiv (TDM). TDM zaznamenáva rozvoj v posledných dvadsiatich rokoch a súvisí s rozvojom špecifických laboratórnych metód umožňujúcich stanoviť koncentráciu liečiva v biologických tekutinách.  Cieľom monitorovania sérových hladín lieku je dosiahnuť optimálne terapeutické koncentrácie lieku, zlepšiť efektivitu liečby a zredukovať možnú toxicitu na minimum. Aby jej využitie bolo skutočným prínosom pre klinika, musia byť splnené viaceré podmienky – správna indikácia TDM, správne načasovanie odberu vzorky,  jej spracovanie, použitie vhodnej analytickej metódy, zhodnotenie výsledku a jeho skoré hlásenie. Prvé 2 podmienky zabezpečuje ošetrujúci lekár. Naše oddelenie potom vzorky spracuje a vyhodnotí, výsledky spojené s farmakologickou konzultáciou hlásime telefonicky ešte v deň odberu, aby sa podľa nich mohla liečba prípadne upraviť. Zo skupiny antibiotík (ATB) na oddelení monitorujeme  vankomycín, z  imunosupresívnych látok monitorujeme cyklosporín.

 

Personálne obsadenie:

Doc MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD. – primár OKF
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSC.
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD


Kontakt: 02/32249585, andrea.demitrovicova[at]ousa.sk