Štruktúra oddelenia

Oddelenie poliklinické pozostáva zo 13 odborných ambulancií.

Personálne obsadenie

Primár: MUDr. Jozef Rukovanský

Lekári:

Interná ambulancia I. MUDr. Jozef Rukovanský
Interná - osteologická ambulancia II. MUDr. Beáta Špániková, PhD.
Neurologická ambulancia MUDr. Zuzana Turčániová
Kardiologická ambulancia I. Doc. MUDr. Rudolf Kohn, CSc.
Kardiologická ambulancia II. MUDr. Katarína Lacová
Uro-onkologická ambulancia Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Kožná ambulancia MUDr. Lujza Sabolová
Psychiatrická ambulancia MUDr. Lenka Obuchová Vojtaššáková
Osteologická ambulancia MUDr. Beáta Špániková, PhD.
Ortopedická ambulancia MUDr. Tomáš Török (úv.)
Reumatologická ambulancia MUDr. Ľubica Čápová - úv.
Psychologická ambulancia I. PhDr. Andrea Križanová, PhD.
Psychologická ambulancia II. Mgr. Lucia Alakšová - klinický psychológ

Liečebno-preventívna starostlivosť

Interná ambulancia I zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu interných ochorení. Vykonávajú sa tu interné, konziliárne, predoperačné vyšetrenia u ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Ambulancia sa podieľa aj na preventívnych vyšetreniach.

Interná - osteologická ambulancia II poskytuje starostlivosť pre pacientov s internistickými ochoreniami v rámci ambulantnej starostlivosti, internistické konzíliá pre lôžkových pacientov. Podieľa saj na predoperačných vyšetreniach.

Neurologická ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe neurologických ochorení ako aj diagnostike a liečbe neurologických komplikácií protinádorovej liečby. Dôležitou náplňou ambulancie je liečba chronickej bolesti u pokročilých nádorových ochorení.

Na kardiologických ambulanciách sa vykonávajú kardiologické vyšetrenia a konzília pre pacientov Ústavu. Echosonografické vyšetrenia a vyšetrenia Holterovým monitorom sa robia najmä u pacientov liečených kardiotoxickými cytostatikami. Ambulancie sa podieľajú aj na preventívnych vyšetreniach v spolupráci s Preventívnym centrom OÚSA.

Kožná ambulancia zabezpečuje diagnostiku a nechirurgickú liečbu kožných ochorení, dispenzarizáciu pacientov s malígnymi kožnými ochoreniami. Ambulancia poskytuje konziliárne služby pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov Ústavu.
Využíva digitálnu dermatoskopiu- neinvazívnu vyšetrovaciu metódu, zameranú na vyšetrenie pigmnetových lézií kože a predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu. Pomocou nej je možné archivovať, opakovane hodnotiť a porovnávať rôzne pigmentové lézie s časovým odstupom.

Psychiatrická ambulancia rieši problematiku akútnych a chronických psychóz u pacientov Ústavu. Pomáha zvládať psychické problémypacientov počas hospitalizácie.

Reumatologická ambulancia sa podieľa hlavne na diagnostike a liečbe reumatologických prejavov u pacientov s onkologickými ochoreniami.

Ortopedická ambulancia sa zameriava na problematiku liečby patologických fraktúr u pacientov s kostnými metastázami a zabezpečuje aj vybavenie pacientov ortopedickými pomôckami.

Osteologická ambulancia sa venuje diagnostike, prevencii a liečbe osteoporózy najmä u pacientov s takými onkologickými ochoreniami, ktoré sú samotné, alebo v dôsledku protinádorovej hormónovej liečby rizkové pre vznik osteoporózy. Sú to najmä pacientky s karcinómom prsníka, pacientky po operácii pre gynekologické malignity, pacienti s karcinómom prostaty, testikulárnymi nádormi, po strumektomii pre malígnu strumu a pacienti po chemoterapii. Používame dvojfotónový rontgenový denztioemter Hologic- Discovery.

Onko-ORL ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečenie nádorových a nenádorových ochorení v odbore otorinolaryngologie.

Na dvoch psychologických ambulanciách sa poskytuje účinná odborná starostlivosť v spolupráci s Ligou proti rakovine s cieľom pomôcť onkologickým pacientom vyrovnať sa s ťažkou životnou situáciou. Odborný personál zabezpečuje pre pacientov individuálne sedenia a aj skupinové stretnutia. Pozornosť sa venuje aj neonkologickým pacientom, či osobám, ktoré sa ocitnú v krízových životných situáciách.

 

Dosiahnuté výsledky

Ambulancie polikliniky úspešne zvládajú požiadavky na modernú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku onkologických ochorení, čím umožňujú lôžkovým oddeleniam v plnej miere sa venovať ich liečbe.