Štruktúra oddelenia

Oddelenie poliklinické pozostáva zo 13 odborných ambulancií.

Personálne obsadenie

Primár: MUDr. Lujza Sabolová, PhD.

Lekári:

Interná ambulancia I. MUDr. Lívia Bujňáková
Interná - osteologická ambulancia II. MUDr. Beáta Špániková, PhD.
Neurologická ambulancia MUDr. Zuzana Turčániová
Kardiologická ambulancia I. .
Kardiologická ambulancia II. MUDr. Katarína Lacová
Uro-onkologická ambulancia Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Kožná ambulancia MUDr. Lujza Sabolová, PhD.
Psychiatrická ambulancia MUDr. Lenka Obuchová Vojtaššáková
Osteologická ambulancia MUDr. Beáta Špániková, PhD.
Reumatologická ambulancia MUDr. Ľubica Čápová - úv.
Psychologická ambulancia I. PhDr. Andrea Križanová, PhD.
Psychologická ambulancia II. Mgr. Lucia Alakšová - klinický psychológ
ORL ambulancia: MUDr. Róbert Podivinský

Liečebno-preventívna starostlivosť

Interná ambulancia I zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu interných ochorení. Vykonávajú sa tu interné, konziliárne, predoperačné vyšetrenia u ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Ambulancia sa podieľa aj na preventívnych vyšetreniach.

Interná - osteologická ambulancia II poskytuje starostlivosť pre pacientov s internistickými ochoreniami v rámci ambulantnej starostlivosti, internistické konzíliá pre lôžkových pacientov. Podieľa saj na predoperačných vyšetreniach.

Neurologická ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe neurologických ochorení ako aj diagnostike a liečbe neurologických komplikácií protinádorovej liečby. Dôležitou náplňou ambulancie je liečba chronickej bolesti u pokročilých nádorových ochorení.

Na kardiologických ambulanciách sa vykonávajú kardiologické vyšetrenia a konzília pre pacientov Ústavu. Echosonografické vyšetrenia a vyšetrenia Holterovým monitorom sa robia najmä u pacientov liečených kardiotoxickými cytostatikami. Ambulancie sa podieľajú aj na preventívnych vyšetreniach v spolupráci s Preventívnym centrom OÚSA.

Kožná ambulancia zabezpečuje diagnostiku a nechirurgickú liečbu kožných ochorení, dispenzarizáciu pacientov s malígnymi kožnými ochoreniami. Ambulancia poskytuje konziliárne služby pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov Ústavu.
Využíva digitálnu dermatoskopiu- neinvazívnu vyšetrovaciu metódu, zameranú na vyšetrenie pigmnetových lézií kože a predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu. Pomocou nej je možné archivovať, opakovane hodnotiť a porovnávať rôzne pigmentové lézie s časovým odstupom.

Psychiatrická ambulancia rieši problematiku akútnych a chronických psychóz u pacientov Ústavu. Pomáha zvládať psychické problémypacientov počas hospitalizácie.

Reumatologická ambulancia sa podieľa hlavne na diagnostike a liečbe reumatologických prejavov u pacientov s onkologickými ochoreniami.

Ortopedická ambulancia sa zameriava na problematiku liečby patologických fraktúr u pacientov s kostnými metastázami a zabezpečuje aj vybavenie pacientov ortopedickými pomôckami.

Osteologická ambulancia sa venuje diagnostike, prevencii a liečbe osteoporózy najmä u pacientov s takými onkologickými ochoreniami, ktoré sú samotné, alebo v dôsledku protinádorovej hormónovej liečby rizkové pre vznik osteoporózy. Sú to najmä pacientky s karcinómom prsníka, pacientky po operácii pre gynekologické malignity, pacienti s karcinómom prostaty, testikulárnymi nádormi, po strumektomii pre malígnu strumu a pacienti po chemoterapii. Používame dvojfotónový rontgenový denztioemter Hologic- Discovery.

Onko-ORL ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečenie nádorových a nenádorových ochorení v odbore otorinolaryngologie.

Na dvoch psychologických ambulanciách sa poskytuje účinná odborná starostlivosť v spolupráci s Ligou proti rakovine s cieľom pomôcť onkologickým pacientom vyrovnať sa s ťažkou životnou situáciou. Odborný personál zabezpečuje pre pacientov individuálne sedenia a aj skupinové stretnutia. Pozornosť sa venuje aj neonkologickým pacientom, či osobám, ktoré sa ocitnú v krízových životných situáciách.

 

Dosiahnuté výsledky

Ambulancie polikliniky úspešne zvládajú požiadavky na modernú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku onkologických ochorení, čím umožňujú lôžkovým oddeleniam v plnej miere sa venovať ich liečbe.