Možnosti liečby lokalizovaného karcinómu prostaty

 

 Moderná medicína poskytuje viaceré liečebné možnosti pre toto ochorenie (ako samostatná liečba alebo v kombinácii). Všetky tieto liečebné možnosti majú za cieľ vyliečenie pacienta. Výber správnej liečby pre pacienta je podmienený rozsahom ochorenia v čase diagnózy, zdravotným stavom a vekom ale tiež preferenciami pacienta . Na základe výsledkov absolvovaných vyšetrení s Vami bude lekár konzultovať najvodnejší liečebný postup (viď tabuľka).

 

Aktívne sledovanie

Keďže karcinóm prostaty ako nádor rastie veľmi pomaly, nie vždy je nutné ho ihneď začať liečiť. V prípade pacientov vo veľmi pokročilom veku a s nízkym rizikom a možno použiť túto „liečebnú“ metódu (pacient nie je liečený, len aktívne sledovaný). V prípade, že dôjde k zmene aktivity ochorenia (k náznakom progresie), môže lekár rýchlo začať aktívnu liečbu (napr. hormonálnou). Aktívne sledovanie však vyžaduje okrem štandardných vyšetrení aj opakovanie biopsie s časovým odstupom na posúdenie zmien, podľa ktorých sa rozhodne o ďalšom postupe.

 

Radikálna prostatektómia

Pri chirurgickej liečbe karcinómu prostaty sa odstráni celá prostata spolu s puzdrom, semenné vačky a v niektorých prípadoch aj lymfatické uzliny z panvy. Celistvosť močových ciest sa obnoví spojením močového mechúra s prerušenou močovou rúrou. Operačne je možné riešiť karcinóm prostaty s nízkym, stredným aj vysokým rizikom. Výkon môže byť urobený klasickou operáciou, laparoskopicky alebo roboticky.

 

Hormonálna liečba

Hormonálna liečba zabraňuje rastu karcinómu prostaty prostredníctvom tlmenia účinku mužského hormónu testosterónu. Keďže jej použitie ako samostatnej liečby je v liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty nepostačujúce, používa sa najčastejšie v kombinácii s inou liečbou (najčastejšie externou rádioterapiou).

 

Rádioterapia

Pri ožarovaní sa využíva na liečbu karcinómu prostaty ionizujúce žiarenie. Pri rakovine prostaty sa rádioterapia používa u pacientov v lokalizovanom štádiu a v lokálne pokročilom štádiu. Bunky nádoru prostaty sú na žiarenie citlivejšie ako okolité zdravé tkanivá. Liečba rádioterapiou je vhodná u pacientov, ktorí sa chcú vyhnúť operácii, prípadne možnému riziku operačných komplikácií alebo nie sú schopní podstúpiť operáciu pre iné závažné choroby.

 Rádioterapiu v liečbe karcinómu prostaty rozdeľujeme na:

 

 • Externú rádioterapiu (EXRT), pri ktorej je žiarenie produkované v zariadení nazývanom lineárny urýchľovač a do pacienta vstupuje cez kožu. Takéto ožarovanie sa aplikuje v tzv. frakciách 5x týždenne počas približne siedmych týždňov
 • Brachyterapiu, pri ktorej je zdroj žiarenia zavádzaný priamo do prostaty pod kontrolou ultrazvuku. Podľa spôsobu výkonu ju rozdeľujeme na permanentnú implantáciu (rádioaktívne zrná) a dočasnú aplikáciu (HDR brachyterapia)

 

 

 

Jednotlivé druhy liečby karcinómu prostaty

Liečebná metóda

Riziko ochorenia

nízke

stredné

vysoké

Aktívne sledovanie

 

 

Brachyterapia

√*

√*

Externá rádioterapia

√**

√**

√**

Radikálna prostatektómia

√***

Hormonálna liečba

 

*     pre zvýšenie účinnosti sa môže použiť v kombinácii s externou rádioterapiou

**    podľa zváženia v kombinácii s hormonálnou liečbou

*** podľa individuálneho zváženia

 

 

Výhody a nevýhody jednotlivých druhov liečby

Liečebná metóda

Výhody

Nevýhody

Aktívne sledovanie

 • pacient nie je vystavený aktívnej liečbe v prípade, že ochorenie postupuje veľmi pomaly (1)

 

 • nutnosť opakovaných vyšetrení a biopsií (1)

Brachyterapia

 • nižšie riziko poškodenia okolitých štruktúr, čo znamená menej nežiadúcich účinkov (3)
 • dlhodobo overená efektivita liečby (3)
 • minimálne invazívny výkon (3)
 • jednorázová procedúra (3)
 • rýchly návrat do bežného života (3)
 • možnosť kombinácie s inými druhmi liečby (3)
 • v zriedkavých prípadoch možnosť komplikácií s močením, čo môže vyžadovať dočasné zavedenie permanentného katétra a neskôr nutnosť štandardného endoskopického spriechodnenia močovej rúry (3)

 

Externá rádioterapia

 • dlhšie trvanie liečby (5-8 týždňov)
 • dlhodobo overená efektivita liečby (3)
 • rýchly návrat do bežného života
 • možnosť kombinácie s inými druhmi liečby
 • dlhšie trvanie liečby v porovnaní s brachyterapiou (3)
 • možnosť vyššej miery niektorých neskorých komplikácií v porovnaní s brachyterapiou (konečník, močový mechúr)

 

Radikálna prostatektómia

 • dlhodobo overená efektivita liečby (1)
 • jednorázová procedúra
 • možnosť vyššej miery niektorých komplikácií v porovnaní s brachyterapiou (únik moču, impotencia) (1)
 • invazívny výkon
 • neskorší návrat do bežného života v porovnaní s brachyterapiou
 • v ziedkavých prípadoch vážne operačné komplikácie

Hormonálna liečba

 • len v kombinácii s inými druhmi liečby
 • ako samostatná liečba nezabezpečuje vyliečenie

 

 

 

Nežiaduce účinky jednotlivých druhov liečby

Liečebná metóda

Nežiaduce účinky

dolné močové cesty

konečník

potencia

Brachyterapia

 

možné riziko:

 • podráždenia močových ciest
 • akútnej retencie
 • inkontinencie

 

tieto riziká sú menšie v porovnaní s ostatnými metódami liečby (2)

 

 • nízke riziko ťažkostí s konečníkom

 

 

 

riziko je menšie v porovaní s externou rádioterapiou, ale väčšie v porovnaní s chirurgickým výkonom (3)

 

 • riziko erektilnej dysfunkcie je približne 15-30%

 

 

 

 

toto riziko je pri brachyterapii menšie v porovnaní s ostatnými metódami liečby (6,7)

Externá rádioterapia

 

možné riziko:

 • podráždenia močových ciest
 • akútnej retencie
 • inkontinencie

 

tieto riziká sú väčšie v porovnaní s brachyterapiou (8)

 

 • riziko ťažkostí s konečníkom

 

 

 

 

 

riziko je väčšie v porovnaní s brachyterapiou (5)

 

 • riziko erektilnej dysfunkcie

 

 

 

 

 

riziko je väčšie v porovnaní s brachyterapiou (9)

Radikálna prostatektómia

 

možné riziko:

 • inkontinencie
 • akútnej retencie
 • popdráždenia močových ciest

 

 

tieto riziká sú väčšie v porovnaní s brachyterapiou (8)

 

 • riziko ťažkostí s konečníkom

 

 

 

 

 

 

riziko je menšie v porovnaní s brachyterapiou (8)

 

 • riziko erektilnej dysfunkcie

 

 

 

 

 

 

riziko je väčšie v porovnaní s brachyterapiou (10)

 

ExtRT 

 

Obr.1 Dávková distribúcia pri externej rádioterapii

 

 

PI

Obr.2 Dávková distribúcia pri permanentnej implantácii prostaty

 

 

Literatúra:

1.      Grills IS, Martinez AA, Hollander M, et al. J Urol 2004;171(3):1098-104.

2.      Stone NN, Stock RG. Urology 2007;69(2):338-42.

3.      Pickles T, Keyes M, Morris WJ. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76(1):43-9.

4.      EUA

5.      Pinkawa M, Asadpour B, Piroth MD, et al. Radiother Oncol 2009;91(2):225-31.

6.      Ash D, Bottomley D, Al-Qaisieh B, et al. Radiother Oncol 2007;84(2):135-9.

7.      Moule RN, Hoskin PJ. Surg Oncol 2009;18(3):255-67.

8.      Henderson A, Laing RW, Langley SE. Eur Urol. 2004 Feb;45(2):134-41.

9.      Ferrer M, Suarez JF, Guedea F, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72(2):421-32.

10.  Buron C, Le Vu B, Cosset JM, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;67(3):812-22.

 

 

 

 

Možnosti liečby lokálne pokročilého a metastatického karcinómu prostaty

 

Hormonálna liečba

Pôsobenie androgénov (mužských pohlavných hormónov) na hormonálne receptory vedie k rastu nádorových buniek prostaty. Cieľom hormonálnej liečby je navodenie útlmu androgénov, ktorý vedie k útlmu rastu nádorových buniek v prostate a prípadných metastáz.

 

Kombinácia hormonálnej liečby s rádioterapiou

V niektorých prípadoch (u rizikovejších a pokročilejších nádorov) sa hormonálna liečba kombinuje s rádioterapiou (1). Pri kombinácii sa hormonálna liečba začína 4-6 mesiacov pred rádioterapiou, pokračuje spolu s rádioterapiou a po ukončení rádioterapie pokračuje samostatne po individuálnom zvážení 2-3 roky.

 

Hormonálna liečba sa taktiež používa na zmenšenie objemu prostaty pred rádioterapiou aj u skorších štádií (1).

 

Nežiaduce účinky hormonálnej liečby

Nežiaduce účinky značne závisia od typu hormonálnej liečby. Často ale medzi ne patria: návaly tepla, znížené libido, zníženie potencie až impotencia, zníženie telesnej výkonnosti, zväčšenie prsníkov prípadne ich bolestivosť. Nasadenie hormonálnej liečby výraznejšie zasiahne do života pacienta, preto jej nasadenie sa dôkladne  zvažuje. Je veľmi dôležité dodržiavať zásady pravidiel zdravej životosprávy počas užívania hormonálnej liečby (vrátane primeranej telesnej aktivity).

 

Paliatívna hormonálna liečba

V prípade, že je nádorové ochorenie v pokročilom štádiu (prítomné metastatické ochorenie) sa u pacienta volí podávanie hormonálnej liečby v paliatívnom režime (1). Fungovanie hormonálnej liečby je však dočasné a po určitej dobe dôjde k rozvoju hormónrezistencie a progresii ochorenia.

 

Chemoterapia

Napriek tomu, že sa chemoterapia používa u celého radu onkologických ochorení, v prípade rakoviny prostaty sa nepoužíva ako hlavná liečebná metóda. Doporučuje sa len vtedy, ak zlyhajú všetky použité metódy liečby a ochorenie napriek tomu postupuje (2).

 

 

 

Literatúra:

Spracované podľa aktuálnych odporúčaní pre liečbu karcinómu prostaty (EAU)