Rozsah poskytovaných služieb


Postup pre zisťovanie nebezpečenstiev, hodnotenie práce zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík a zistenie pracovných podmienok zamestnancov je vo Vašej spoločnosti nasledovný:

 • Uzavretie zmluvy o zabezpečení služieb pracovnou zdravotnou službou
 • Obhliadka pracoviska
 • Analýza pracoviska
 • Zabezpečenie potrebných meraní faktorov prostredia
 • Zhodnotenie rizík, vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia
 • Zaradenie zamestnancov do jednotlivých kategórií prác
 • Návrh potrebných opatrení
 • Záverečná správa z auditu
 • Zabezpečenie lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou
 • Vypracovanie iných odborných písomných dokumentov podľa potreby

Preventívne opatrenia sú navrhované podľa nasledovných kritérií

 • efektívnosť vložených investičných prostriedkov a spôsob realizácie prinášajúcich žiadúci efekt v zmysle zníženia negatívneho vplyvu na zdravie a bezpečnosť zamestnancov
 • zásadná preferencia preventívnych technických a technologických riešení, ktoré sú smerované na priamy zdroj rizikového faktora
 • sledovanie pracovnej spôsobilosti zamestnancov na danú prácu v rámci preventívnych lekárskych prehliadok s ohľadom na stigmatizované osoby, ženy a tehotné ženy, mladistvých a starších zamestnancov.