Dohľad nad faktormi pracovného prostredia

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Hodnotenie expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia


Hodnotíme faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na

 • identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia,

 • sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov,

 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.Poskytujeme zamestnávateľovi poradenstvo a navrhujeme opatrenia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov so zameraním na


 • znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia

 • stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie

 • zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,

 • zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov,

 • stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia


Zabezpečujeme


 • školiace kurzy prvej pomoci pre zamestnancov,

 • poradenstvo a vypracovanie potrebných dokumentov

 • objektivizáciu faktorov pracovného prostredia


Zamestnávatelia by sa mali usilovať o vytvorenie takých podmienok, ktoré zaručia zamestnancovi pracovať v zdravotne bezpečnom a vhodnom pracovnom prostredí. Len kvalitne vytvorené podmienky na pracovisku prispievajú k zvýšeniu pracovného výkonu, k vytvoreniu dobrého pocitu z vykonanej práce, k zníženiu neprimeranej pracovnej záťaže a únavy, práceneschopnosti či chorôb z povolania. Dobre vytvorené pracovné prostredie prináša pre spoločnosť zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov, ale i zvýšenie životnej úrovne pracovníkov.