Dohľad nad faktormi pracovného prostredia

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Dohľad nad pracovným prostredím


Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3 zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení. Dohľad nad pracovným prostredím spočíva v identifikácii faktorov práce a hodnotení rizík, ktoré môžu ohrozovať zdravie zamestnancov (chemické, fyzikálne, biologické, psychologické a sociologické faktory), využívaním rozličných metód:

 

  • pozorovaním – fyzické obhliadky pracovísk, pracovných miest (zamestnávateľ je povinný umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov)


  • meraním -  objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia (zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané)


Kontrolné posúdenie pracoviska


Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika  z expozície faktorom práce a pracovného prostredia raz za 2 roky pri práci zaradenej do 2. kategórie prác a raz za 1 rok pri práci zaradenej do 3. alebo 4. rizikovej kategórie prác v zmysle § 30 bod 1c zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení. A taktiež je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Pri tejto činnosti spolupracujeme so zamestnávateľom, so zástupcami zamestnancov a bezpečnostnotechnickými službami ako aj s príslušnými úradmi.

Ďalej zabezpečujeme

  • školiace kurzy prvej pomoci pre zamestnancov
  • objektivizáciu faktorov pracovného prostredia

    Zamestnávatelia by sa mali usilovať o vytvorenie takých podmienok, ktoré zaručia zamestnancovi pracovať v zdravotne bezpečnom a vhodnom pracovnom prostredí. Len kvalitne vytvorené podmienky na pracovisku prispievajú k zvýšeniu pracovného výkonu, k vytvoreniu dobrého pocitu z vykonanej práce, k zníženiu neprimeranej pracovnej záťaže a únavy, práceneschopnosti či chorôb z povolania. Dobre vytvorené pracovné prostredie prináša pre spoločnosť zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov, ale i zvýšenie životnej úrovne pracovníkov.