Dohľad nad zdravím zamestnancov

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Dohľad nad zdravím zamestnancov


Naša spoločnosť zabezpečuje v plnom rozsahu výkon lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Sme priestorovo a technicky vybavení na výkon lekárskych preventívnych prehliadok. Objednať sa môžete na Vami určený deň a hodinu u pani Zuzany Marákyovej - zuzana.marakyova[at]ousa.sk alebo na t.č. +421 918 678 915, +421 2 3224 8416.

Rozsah jednotlivých prehliadok vyplýva z Vestníku MZ SR - Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016  zo dňa 29.09.2016.

Na základe výsledkov hodnotenia rizika z  expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia sa vykonávajú lekárske prehliadky vo vzťahu k práci. Vstupné lekárske preventívne  prehliadky u osôb 1. a 2. kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis a všetkých rizikových zamestnancov, sú povinné. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnymi škodlivými faktormi práce alebo pracovného prostredia, ktorého vplyvu je zamestnanec v pracovnom prostredí vystavený.


Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva vyšetrujúci lekár a vydáva tzv. „Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej činnosti“ v zmysle novely zákona č.355/2007 Z.z. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie môže robiť výlučne pracovný lekár s príslušnou špecializáciou.


Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú u zamestnancov:

 • pred ich zaradením na výkon práce,
 • pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb,
 • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok,
 • pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienkach,
 • pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce,
 • pri kontrolovanom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce,
 • pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie,
 • imunizáciu, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka,
 • analyzovanie pracovnej úrazovosti, pracovnej neschopnosti, chorôb zpovolania, ochorení súvisiacich sprácou anávrhy opatrení na ich elimináciu.

 

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov, u ktorých to vyžaduje osobitný predpis, vstupné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci.

Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa povinne vykonávajú

 • raz za 2 roky uzamestnancov zaradených do 3.kategórie prác
 • raz za 1 rok uzamestnancov zaradených do 4.kategórie prác


Ďalej sa povinné preventívne lekárske prehliadky v určenom časovom intervale vykonávajú u zamestnancov s osobitným predpisom, napr. práca v noci, vedenie nákladného motorového vozidla alebo vozidla s právom prednostnej jazdy, ionizujúce žiarenie kategórie A, pri obsluhe kotlov, pri zváraní a iné.