Dohľad nad zdravím zamestnancov

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Dohľad nad zdravím zamestnancov


Spoločnosť Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. v plnom rozsahu zabezpečuje  pre zamestnancov výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z.  Máme tím odborných lekárov s požadovanou kvalifikáciou, priestorové a materiálno-technické vybavenie pre vykonávanie všetkých druhov lekárskych preventívnych prehliadok a v zmysle vestníka MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29.09.2016.


Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca,

 • ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie

 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku

 • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis (práca so ZJ, v noci, s bremenami)

 • ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov


Typy lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Preventívne lekárske  prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov vykonávame:

 • pred ich zaradením na výkon práce alebo pri zmene pracovného zaradenia

 • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce

 • ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia, alebo opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytovanie pracovnej rehabilitácie
 • pri podozrení na ohrozenie zdravia zamestnancov v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok
 • pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie

 

Zabezpečujeme aj potrebnú imunizáciu, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka  (napríklad očkovanie proti hepatitíde, chrípke, kliešťovej encefalitíde).

Vstupné lekárske preventívne  prehliadky u osôb 1. a 2. kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis a všetkých rizikových zamestnancov, sú povinné. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnymi škodlivými faktormi práce alebo pracovného prostredia, ktorého vplyvu je zamestnanec v pracovnom prostredí vystavený.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva vyšetrujúci lekár a vydáva tzv. „Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej činnosti“ v zmysle novely zákona č.355/2007 Z.z. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie môže robiť výlučne pracovný lekár s príslušnou špecializáciou.Periodicita výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci

Napriek tomu, že pri prácach zaradených do prvej a druhej kategórie nie je stanovená periodicita výkonu preventívnych lekárskych prehliadok, odporúčame  interval jedenkrát za tri roky.

Jedenkrát za dva roky sa vykonávajú lekárske prehliadky u zamestnanca a u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie.
Jedenkrát za rok u zamestnanca a u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie.

Pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, v  časových    intervaloch podľa osobitného predpisu, napr. práca v noci, vedenie nákladného motorového vozidla alebo vozidla s právom prednostnej jazdy, ionizujúce žiarenie kategórie A, pri obsluhe kotlov, pri zváraní a iné.

V rámci výkonu preventívnych prehliadok máme k dispozícii odborné ambulancie:

 • ambulancia pracovného lekára (EKG, laboratórne vyšetrenie biologického materiálu)
 • dermatologická ambulancia
 • oftalmologická ambulancia
 • otorinolaryngologická s možnosťou audiometrického vyšetrenia
 • kardiologická ambulancia s možnosťou echokardiologického vyšetrenia
 • USG
 • RTG
 • spirometria

 

Spoločnosť Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. poskytuje svojim klientom výkon preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci  v Bratislave a v Košiciach. Prehliadky sú vykonávané na jednom pracovisku a v jeden deň. Objednávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci zabezpečuje pani Zuzana Marákyová - zuzana.marakyova@ousa.sk  t. č. +421 918 678 915, +421 2 3224 8416.