Klinické skúšanie a biomedicínsky výskum


Kontaktná osoba:


Mgr. Mária Cisárová

          Telefón: 02/3224 8415  al. 0905 605 065
          E-mail:  maria.cisarova@ousa.sk
- organizačná a koordinačná činnosť klinického skúšania a výskumných projektov

Klinické skúšanie lieku - každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo  potvrdzujú klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky,  ktorým sa preukazuje akýkoľvek nežiaduci účinok a ktorým sa zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného alebo  viacerých skúšaných liekov určených na humánne použitie s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; klinickým skúšaním sa hodnotí  aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť (bioekvivalencia) skúšaného lieku.
V rámci odborných oddelení Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o. prebieha viacero  klinických skúšaní, vďaka ktorým majú pacienti prístup k novým medicínskym produktom, liekom, resp. diagnostickým postupom. Klinické skúšanie prebieha v súlade so Správnou klinickou praxou (Good Clinical Practice), Etickými princípmi medicínskeho výskumu a platnou legislatívou Slovenskej republiky v tejto oblasti. Zadávatelia klinického skúšania z Európy a USA oceňujú profesionálny prístup našich odborníkov, dlhoročnú prax a kvalitnú odbornú spoluprácu v oblasti diagnostiky a liečby onkologických ochorení.