Program Univerzal

Program Univerzal zahrňuje interné a biochemické vyšetrenia, vrátane vyšetrenia onkomarkerov na zistenie prítomnosti rakovinových buniek v tele. Súčasťou tohto programu je sonografi a orgánov brušnej dutiny, urologické, kožné, očné, krčné, nosné a ušné vyšetrenie. U žien tento program obsahuje aj komplexnú  gynekologickú prehliadku a sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov. Ďalšie odborné vyšetrenia kardiovaskulárneho systému sa u tohoto programu uskutočňujú, ak ich odporučí lekár-internista.

Diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka s fakultatívnymi vyšetreniami, ktorá obsahuje:


1. Interné vyšetrenie
 • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI.

2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov
 • vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, triglyceridy, vyšetrenie moču chemicky, pečeňové enzýmy, mineralogram
 • hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu
 • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosť rakovinových buniek v tele (onkomarker CEA; a onkomarker PSA u mužov nad 45 rokov, onkomarker CA 125 u žien) bez obmedzenia veku a onkomarker CEA od 45 roku života ženy

3. Kardiológia - EKG
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, EKG (dvanásťzvodový) záznam s vyhodnotením lekára, s radami lekára a dokumentáciou

4. Sonografi cké vyšetrenie
 • sonografi cké vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina
 • sonografi cké vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín
 • sonografi cké vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov

5. Urologické vyšetrenie
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu

6. Gynekológia
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, vyšetrenie malej panvy, vrátane transabdominálnej a transvaginálnej sonografie,kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov

7. Sonografi cké alebo mamografické vyšetrenie prsníkov
 • u žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia bude doplnené aj mamografi cké vyšetrenie
 • u žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov, kde indikácia vyplynie z mamografického nálezu bude doplnené aj sonografi cké vyšetrenie

8. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL:
 • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť

9. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia:
 • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov (ich dermatoskopická kontrola), ako aj kožných nádorov, v prípade podozrenia na odchýlky odber vzorky na cytologické, resp. histologické vyšetrenie
10. Vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu
 • pre klientov/klientky nad 50 rokov (FOBT test).

11. Očné vyšetrenie
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka)
 • vyšetrenie uskutočňujeme vždy po „rozkvapkaní“
 • vyšetrenie na predpis okuliarov nie je súčasťou preventívnej prehliadky

12. Na základe odporúčania lekára-internistu sa v prípade potreby vykonajú aj nasledujúce vyšetrenia
 • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne defi novanej a reprodukovateľnej záťaže s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou s popisom nálezu a vyhodnotením u klienta/klientky, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia echokardiografi cké vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • RTG pľúc – v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia, resp. u dlhodobých fajčiarov röntgenologické vyšetrenie hrudníka - RTG pľúc
 • spirometria – vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc
 • Rektosigmoidoskopické vyšetrenie - endoskopia, sigmoidoskopia a rektoskopia: vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádorya iné zmeny

13. Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania
      lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu.