Program Standard

Jedna z najžiadanejších komplexných prehliadok. Zahrňuje celú škálu diagnosticko-preventívnych vyšetrení. Okrem vyšetrení, ktoré zahrňuje program Univerzal obsahuje vždy tiež kardiovaskulárnu prehliadku. Patria k nej tiež ultrazvukové i ergometrické vyšetrenia, EKG vyšetrenie srdca, rtg. pľúc ako aj rektosigmoidoskopia.


Obsahom tohoto programu je diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka, ktorá zahrňuje:

1. Interné vyšetrenie
 • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI.

2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov
 • vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, triglyceridy, vyšetrenie moču chemicky, pečeňové enzýmy, mineralogram
 • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosti rakovinových buniek v tele (PSA u mužov nad 45 rokov, CA 125 u žien nad 45 rokov)
 • hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu

3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami lekára a dokumentáciou
 • EKG (dvanásťzvodový) záznam s vyhodnotením lekára
 • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne defi novanej a reprodukovateľnej záťaže s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou s popisom nálezu a vyhodnotením u klienta je vykonávaná automaticky každému mužovi nad 45 rokov a každej žene nad 50 rokov, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia aj u mladších ročníkov
 • echokardiografické vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu je vykonávaná automaticky každému mužovi nad 45 rokov a každej žene nad 50 rokov
 • RTG pľúc – v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia, resp. u dlhodobých fajčiarov röntgenologické vyšetrenie hrudníka - RTG pľúc. Vyhodnotí sa srdce, pľúca, vnútrohrudné lymfatické uzliny a kosti tvoriace hrudný kôš
 • spirometria — vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc

4. Sonografi cké vyšetrenie
 • sonografi cké vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina
 • sonografi cké vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín
 • sonografi cké vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov

5. Gynekológia
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, vyšetrenie malej panvy, vrátane transabdominálnej a transvaginálnej sonografie, kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov

6. Sonografi cké alebo mamografi cké vyšetrenie prsníkov
 • u žien do 40 rokov sonografi cké vyšetrenie, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia bude doplnené aj mamografické vyšetrenie
 • u žien nad 40 rokov mamografi cké vyšetrenie prsníkov, kde indikácia vyplynie z mamografi ckého nálezu bude doplnené aj sonografi cké vyšetrenie

7. Urologické vyšetrenie
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • sonografi cké vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov, alebo kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického obrazu

8. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL
 • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť
 • v prípade poruchy sluchu je možné doplniť audiometrické vyšetrenie

9. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia
 • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov (ich dermatoskopická kontrola), ako aj kožných nádorov, v prípade podozrenia na odchýlky odber vzorky na cytologické, resp. histologické vyšetrenie

10. Rektosigmoidoskopické vyšetrenie - endoskopia, sigmoidoskopia a rektoskopia
 • vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny u klientov nad 50 rokov, v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia sa vykoná aj u klientov mladších ako 50 rokov (vždy po špeciálnej príprave — v dohodnutom dodatočnom termíne)

11. Očné vyšetrenie
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka).
 • v prípade poruchy zraku je možné doplniť aj počítačovú perimetriu
 • vyšetrenie uskutočňujeme vždy po „rozkvapkaní“
 • vyšetrenie na predpis okuliarov nie je súčasťou preventívnej prehliadky

12. Vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu
 • pre klientov/klientky nad 50 rokov (OBTI test).

13. Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania
     lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu