Program Manager

Pracovne veľmi zaťaženým osobám, u ktorých je vyššie riziko infarktu či iného vážneho poškodenia zdravia, je určený program Manager. Obsahuje viacero vyšetrení, vrátane HIV testu a zistenia krvácania z tráviacej sústavy ako prvého možného príznaku onkologického ochorenia. Jeho účastníkom sa poskytuje aj poradenstvo o rizikových faktoroch pri vzniku ischemickej choroby srdca.

Obsahom tohoto programu je diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre mužov nad 45 rokov, ktorá zahrňuje:


1. Interné vyšetrenie

 • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI.

2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov

 • vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, vyšetrenie moču chemicky, pečeňové a pankreatické enzýmy, mineralogram
 • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosť rakovinových buniek v tele (PSA, CEA) – nad 45 rokov
 • hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu

3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc

 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami lekára a dokumentáciou
 • EKG (dvanásťzvodový) záznam s vyhodnotením lekára
 • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne defi novanej a reprodukovateľnej záťaže s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou s popisom nálezu a vyhodnotením
 • echokardiografi cké vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • RTG pľúc – v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia, resp. u dlhodobých fajčiarov RTG vyšetrenie hrudníka - RTG pľúc. Vyhodnotí sa srdce, pľúca, vnútrohrudné lymfatické uzliny a kosti tvoriace hrudný kôš
 • spirometria — vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc

4. Sonografi cké vyšetrenie

 • sonografi cké vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina
 • sonografi cké vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín
 • sonografi cké vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov

5. Urologické vyšetrenie
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • sonografi cké vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov, alebo kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického obrazu

6. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL
 • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť
 • v prípade poruchy sluchu je možné doplniť audiometrické vyšetrenie

7. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia

 • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov (ich dermatoskopická kontrola), ako aj kožných nádorov, v prípade podozrenia na odchýlky odber vzorky na cytologické, resp. histologické vyšetrenie


8. Rektosigmoidoskopické vyšetrenie - endoskopia, sigmoidoskopia a rektoskopia
 • vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny, v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia sa vykoná aj u klientov mladších ako 45 rokov (vždy po špeciálnej príprave – v dodatočne dohodnutom termíne), inak po 45. roku života

9. Očné vyšetrenie
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka).
 • v prípade poruchy zraku je možné doplniť aj počítačovú perimetriu
 • vyšetrenie uskutočňujeme vždy po „rozkvapkaní“
 • vyšetrenie na predpis okuliarov nie je súčasťou preventívnej prehliadky

10. Vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu

 • možný prvý príznak onkologického ochorenia v tejto oblasti (FOBT test)

11. HIV - test (na zistenie syndrómu získanej nedostatočnosti imunitného systému – AIDS)

12. BWR (TPHA a RRR: na zistenie syfi lisu)

13. Poradenstvo o rizikových faktoroch pri vzniku ischemickej choroby srdca

14. Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania
     lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu