Program Eva

Program Eva poskytuje prevenciu ženám vo veku, v ktorom sa okrem iného častejšie vyskytuje osteoporóza. Obsahuje preto aj špeciálne vyšetrenie na stanovenie hustoty kostí.

Obsahom tohoto programu je diagnosticko-preventívna onkologicko-kardiovaskulárna prehliadka pre ženy nad 45 rokov, ktorá zahrňuje:

1. Interné vyšetrenie
 • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI.

2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov:
 • vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, vyšetrenie moču chemicky, pečeňové a pankreatické enzýmy, mineralogram
 • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosť rakovinových buniek v tele: CA 125 bez omedzenia veku a CEA od 45 veku
 • hematologické vyšetrenia, sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu

3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc:
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami lekára a dokumentáciou
 • EKG (dvanásťzvodový) záznam s vyhodnotením lekára
 • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne defi novanej a reprodukovateľnej záťaže s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou s popisom nálezu a vyhodnotením
 • echokardiografi cké vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev jedno a dvojrozmerným spôsobom, pulzným a kontinuálnym zobrazením dopplerovského prietoku s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • RTG pľúc – v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia, resp. u dlhodobých fajčiarov röntgenologické vyšetrenie hrudníka - RTG pľúc. Vyhodnotí sa srdce, pľúca, vnútrohrudné lymfatické uzliny a kosti tvoriace hrudný kôš
 • spirometria — vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc

4. Sonografi cké vyšetrenie:
• sonografi cké vyšetrenie orgánov dutiny brušnej - pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina
• sonografi cké vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín

5. Gynekológia:
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, vyšetrenie malej panvy, vrátane trans-abdominálnej a transvaginálnej sonografie, kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov

6. Sonografi cké alebo mamografi cké vyšetrenie prsníkov:
 • u žien do 40 rokov sonografi cké vyšetrenie, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia bude doplnené aj mamografi cké vyšetrenie
 • u žien nad 40 rokov mamografi cké vyšetrenie prsníkov, kde indikácia vyplynie z mamografi ckého nálezu bude doplnené aj sonografi cké vyšetrenie

7. Urologické vyšetrenie:
 • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových ciest s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu

8. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL:
 • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť
 • v prípade poruchy sluchu je možné doplniť audiometrické vyšetrenie

9. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia:
 • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení, v prípade podozrenia na odchýlky odber vzorky na podrobnejšie histologické vyšetrenie

10. Rektosigmoidoskopické vyšetrenie - endoskopia, sigmoidoskopia a rektoskopia:
 • vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny u klientov nad 50 rokov, v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia sa vykoná aj u klientiek mladších ako 50 rokov (vždy po špeciálnej príprave — v dodatočne dohodnutom termíne)

11. Očné vyšetrenie:
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka).
 • v prípade poruchy zraku je možné doplniť aj počítačovú perimetriu

12. Vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu (možný prvý príznak onkologického ochorenia v tejto oblasti (FOBT test))

13. Osteodenzitometria (USG stanovenie hustoty kostí)

14. Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania
     lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu