PROGRAM

Program streda 26. 9. 2012

12,00–15,00 Registrácia
13,00–15,00 Zasadnutie výboru SSLG (malá prednášková sála)
16,00–16,30 Otvorenie konferencie (veľká prednášková sála)
Príhovor organizátorov
Príhovor riaditeľa Onkologického ústavu sv. Alžbety
Príhovor prezidenta SSLG
Odovzdávanie „Pamätnej medaily Viliama Izakoviča“
16,30–17,30 Memoriálová prednáška (Predsedníctvo: Kaušitz, Kádaši, Cisárik, Konečný) - veľká prednášková sála

Gécz Jozef (University of Adelaide, Australia): Genetics and Biology of Neurological Disorders.
17,30–18,30 Špeciálni hostia (veľká prednášková sála)
Špániková Beáta (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava): Ako ovplyvňuje genetika kostnú remodeláciu a vznik osteoporózy?
Ostatníková Daniela (Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava): Genetika metabolizmu testosterónu a autizmus.
18,30 Uvítacia recepcia (reštaurácia hotela Barónka)


Program štvrtok 27. 9. 2012

8,00 – 9,00       Registrácia

Čas Veľká sála (Predsedníctvo: Jarošová, Simonic) Malá sála (Predsedníctvo: Drábek, Závodná)
9,00-10,30 Cytogenetika I.

Hastings R. J., Quellhorst-Pawley B.: The importance of External Quality Assessment to assure the provision of a quality genetic laboratory service (25 min)
Simonic I.: The clinical assessment of single gene DNA copy number changes (25 min)
Jarošová M.: Současná role cytogenetiky v diagnostice leukemií a lymfomů a její budoucnost v éře celogenomového sekvenování (25 min)
Onkogenetika I.

Drábek J.: Faktory ovlivňující kvalitu genetického vyšetření (25 min)
Vasiľ M.: Diagnostické možnosti vyšetrovania mutácií génov EGFR, KRAS, BRAF založené na microarray technológii (20 min)
Závodná K.: Diagnostické možnosti a skúsenosti s vyšetrovaním hereditárnych syndrómov na OLG OÚSA (13 min)
Poturnajová M.: Posudzovanie patogenicity novoobjavenej substitúcie p.Ala641Ser v c-RET proto-onkogéne spojený s populačným skríningom dvoch slovenských obcí (13 min)


10,30 – 11,00     Prestávka, občerstvenie (reštaurácia hotela Barónka)

Čas Veľká sála (Predsedníctvo: Cisárik, Petrovič) Malá sála (Predsedníctvo: Foretová, Mlkvá)
11,00-12,00 Prenatálna genetika I.

Stejskal D.: Reprodukční genetika nové generace (25 min)
Cisárik F.: Integrovaný prenatálny skríning chromozómových aneuploidií a NTD – skúsenosti zo žilinského regiónu (25 min)
Klinická genetika I.

Foretová L.: Klinický význam analýz genů vysokého a středního rizika u dědičné dispozice k nádorům prsu (25 min)
Bartošová Z.: BRCA mut fórum (25 min)


12,00 – 13,00     Obed

Čas Veľká sála (Predsedníctvo: Bartošová, Víťazka) Malá sála (Predsedníctvo: Novotná, Vallová)
13,00-15,00 AMP (Association for Molecular Pathology)

Víťazka P.: Mission of the Association of Molecular Pathology (13 min)
Barton D.: European Networks for Improving the Quality of Genetic Testing (25 min)
Ogino S.: Molecular Pathological Epidemiology (MPE): Novel Integrative Science for Future Genetics and Epigenetics (25 min)
Kulkarni S.: Advances in Next-Generation Molecular Technologies in Cancer (25 min)
Cytogenetika II.

Novotná D.: Metody diagnostiky pacientů s mentální retardací v cytogenetické laboratoři (25 min)
Jančušková T.: Identifikace nových molekulárních markerů pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií (13 min)
Stoklasová M.: Záchyt chromozómových aberací u CLL po stimulaci s CpG oligonukleotidy a interleukinem 2 (13 min)
Lizcová L.: Přínos molekulárně cytogenetické analýzy pro diagnostiku a léčbu difusních gliomů (13 min)
Všetička J.: Současné místo arrayCGH v klinické genetice aneb o dořešení dvou nejasných případů (13 min)
Vallová V.: Diagnostický význam chromozómových aberácií u karcinómu krčka maternice (13 min)


15,00 – 16,00     Prestávka, občerstvenie a prehliadka posterov (kaviareň a foyer pri veľkej prednáškovej sále)

Čas Veľká sála (Predsedníctvo: Križan, Kádaši) Malá sála (Predsedníctvo: Ilenčíková, Ďurovčíková)
16,00-18,00 Molekulárna genetika

Križan P.: Ochrana genetických osobných údajov na Slovensku (20 min)
Čižmárová M.: Molekulová diagnostika syndrómov asociovaných s mutáciami v génoch zapojených do RAS-MAPK signálnej dráhy (13 min)
Holeňa O.: Geneticka analyze v digitalni ere (20 min)
Radvánszky J.: Zdravé alely, premutácie a plné mutácie v myotonickej dystrofii typu 2 – existujú hranice? (13 min)
Eichmeier A..: Illumina „Next Generation Sequencing“ Molekulární detekce mutací onkogenů (20 min)
Richterová R.: Vyšetření kandidátních genů u pacientů s osteoporózou (13 min)
Fridrichová K.: High resolution HLA typizace Protrans (20 min)
Klinická genetika II.

Víťazka P.: Populačný skríning recesívnych genetických syndrómov (13 min)
Behunová J.: Rare Malformation Syndromes (Orphan Diseases) in Archived Fetal Specimens - Beginning of the Study (13 min)
Ilenčíková D.: Objav dysregulácie TGFβ signálnej dráhy u geleofyzického nanizmu a Marfanovho syndrómu - význam pre liečbu (13 min)
Šantavá A.: Přínos molekulárně genetických metod (SNPmicro-array) při diagnostice a určení genetických rizik pacientů s mentální retardací (13 min)
Godava M.: Keď patologický nález nemusí byť príčinou problému ... (13 min)
Genčík A.: Ako menia nové metódy molekulárne-genetickej diagnostiky myslenie a jednanie lekárov (13 min)


19,00                Spoločenský večer


Program piatok 28. 9. 2012

Čas Veľká sála (Predsedníctvo: Weismanová, Hanušovská) Malá sála (Predsedníctvo: Hamidová, Matúšková)
9,00-10,30 Onkogenetika II.

Weismanová E.: Dôkaz HR-HPV v lymfatických uzlinách na krku: charakterizácia karcinómu loco ignoto (kazuistika) (13 min)
Čermák M.: Raritná translokácia pri atypickej chronickej myeloidnej leukémii (13 min)
Žákovičová A.: Zaujímavé genetické nálezy u detských pacientov s ALL a AML (13 min)
Hanušovská E.: DNA diagnostika myeloproliferatívnych ochorení (MPN) (13 min)
Rybárová A.: Genotype-fenotype correlation in optic nerve gliomas in Slovak NF1 patients (13 min)
Sekcia pre zdravotníckych laborantov

Matúšková M.: Separácia plazmatických buniek KD u mnohopočetného myelómu (20 min)
Szabóová Ž.: Genetické vyšetrenie Burkittovho lymfómu (13 min)
Hamidová O.: Genetické vyšetrenie pri hereditárnom karcinóme prsníka (13 min)
Števurková V.: Diagnostika FAP na molekulovej úrovni (13 min)
Fuseková H.: HPV v gynekologickej cytológii (13 min)


10,30 - 11,00     Prestávka, občerstvenie (reštaurácia hotela Barónka)

Čas Veľká sála (Predsedníctvo: Markus, Konečný) Malá sála (Predsedníctvo: Šantavý, Szemes)
11,00-13,00 Trendy a výskum

Altaner Č.: Lekáreň v našom tele – dospelé mezenchýmové kmeňové bunky (25 min)
Bartošová Z.: Gény alebo kde a ako žijeme – čo vedie k vzniku rakoviny? (25 min)
Baldovič M.: O pôvode ľudí rečou našej DNA (25 min)
Lohaj R.: Identifikácia obetí masových katastrof a osôb nezistenej totožností využitím forenznej DNA analýzy (25 min)
Prenatálna genetika II.

Šantavý J.: Aktuální přístup k posouzení zdravotního stavu plodu z pohledu lékařské genetiky (13 min)
Gencik-Guillier Z.: Napätie lekárskej genetiky: medzi technickým pokrokom a etickou výzvou (13 min)
Szemes T.: Stanovenie aneuploídie 21. chromozómu plodu neinvazívnym spôsobom pomocou sekvenovania novej generácie (13 min)
Vlčková Z.: Ekogenetické aspekty štúdie vybraných polutantov u matiek a novorodencov v regióne Bratislava-Viedeň (13 min)

13,00       Ukončenie konferencie (Veľká sála)


Certifikácia: Konferencia bude zaradená do kreditného systému SACCME.