Pracovný tím OLG:


RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD. (regina.behulova[at]ousa.sk)

Primárka Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA

- Zástupca prednostu Ústavu genetiky a molekulovej medicíny LF SZU Bratislava.
- Odborný garant špecializačného odboru - Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.
- Riadi a organizuje prácu oddelenia. Zodpovedá za odbornú úroveň oddelenia, za vzdelávanie pracovníkov a ich odborný rast. Zabezpečuje komunikáciu s vedením ústavu, obchodnými partnermi, so zástupcami zdravotných poisťovní. Je zodpovedná za implementáciu nových diagnostických postupov v molekulovo-genetickej diagnostike onkologických chorôb, za odbornú spoluprácu v rámci riešenia projektových úloh.

Životopis

Katarina Zavodna

RNDr. Katarína Závodná, PhD. (katarina.zavodna[at]ousa.sk)

Zástupkyňa vedúceho oddelenia - t.č. materská dovolenka

Zodpovedá za diagnostiku hereditárnych (Lynchov syndróm) a sporadických foriem kolorektálnych nádorov a diagnostiku medulárneho karcinómu štítnej žľazy.
Zodpovedá za akreditáciu a certifikáciu oddelenia

Životopis

Ludmila Vavrova

Ing. Ľudmila Vavrová, PhD. (ludmila.vavrova[at]ousa.sk)


Podieľa sa na diagnostike hereditárneho karcinómu prsníka a ovárii (HBOC), je zodpovedná za analýzu somatických mutácii u pacientok s karcinómom ovárií.

Je zodpovedná za diagnostiku hereditárnej chronickej pankreatitídy a diagnostiku hereditárneho angioedému
Životopis na stránke ResearchGate

Tomas Slamka

Mgr. Tomáš Slamka (tomas.slamka[at]ousa.sk)


Toho času na materskej dovolenke.
Je zodpovedný za diagnostiku hereditárneho karcinómu prsníka a ovárii (HBOC syndróm) a zavádzanie nových diagnostických postupov založených na NGS analýzach. Na oddelení spravuje ako administrátor systém LIS.
Životopis

Lenka Dolesova

Mgr. Lenka Dolešová (lenka.dolesova[at]ousa.sk)


Podieľa sa na diagnostike hereditárneho karcinómu prsníka a ovárii (HBOC syndróm), predovšetkým na analýzach založených na panelovom sekvenovaní. Je zodpovedná za diagnostiku Peutz Jeghersovho syndrómu, neuroblastómu a stanovení odpovede na liečbu pacientov 5-fluorouracilom.
Životopis

Aster Alemayehu

RNDr. Aster Alemayehu, PhD. (aster.alemayehu[at]ousa.sk)


Je zodpovedná za diagnostiku HPV a manažmentu pacientok so suspektnou HPV infekciou v zmysle skríningu, genotypizáácie, expresie ako aj stanovenie epigenetickej metylácie.
Životopis

Daniela Žideková

Mgr. Daniela Žideková (daniela.zidekova[at]ousa.sk)


Je zodpovedná za analýzy veľkých génových prestavieb v rámci diagnostiky hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií. Podieľa sa na diagnostike hereditárnej chronickej pankreatitídy, hereditárneho angioedému. 
Životopis

Lukas Sebest

Mgr. Lukáš Šebest (lukas.sebest[at]ousa.sk)


Je zodpovedný za diagnostiku sporadických a hereditárnych foriem kolorektálneho karcinómu a epigenetických vyšetrení pri sporadickej forme karcinómu ovárií.
Životopis


Mgr.Romana Valenčíková
Podieľa sa na diagnostike hereditárnych a sporadických foriem kolorektálneho karcinómu ako aj na diagnostike hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií.

Mgr. Jana Ziburová, PhD - zastupuje Mgr. Slamku počas materskej dovolenky.
Podieľa sa na diagnostike hereditárneho karcinómu prsníka a ovárií.

Stredný zdravotnícky personál predstavujú:

Jana Štohlová (jana.stohlova[at]ousa.sk) - hlavná laborantka OLG. Oblasti praxe: izolačné metodiky, PCR amplifikácia, sekvenačná analýza. Pracuje na OLG od roku 2010.

Beatrix Jánošová - príjem materiálu, zadávanie vzoriek, izolačné metodiky a PCR amplifikácia. Pracuje na OLG od roku 2001 a v roku 2008 absolvovala špecializačný kurz SZU v odbore Vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike.

Iveta Glozneková - zástupkyňa hlavnej laborantky, izolačné metodiky, PCR amplifikácia, sekvenačná analýza. Pôvodne pracovala na OID, avšak v roku 2005 prešla na OLG.

Mgr. Jaroslava Gregorová - izolačné metodiky, PCR amplifikácia, sekvenačná analýza. Pracuje na OLG od roku 2008. Momentálne MD.

Ružena Kozlová - izolačné metodiky, PCR amplifikácia, dokumentácia. Pracuje na OLG od roku 2011.

Mgr. Žofia Svoreňová - izolačné metodiky, PCR amplifikácia. Pracuje na OLG od roku 2013. Od septembra 2016 na MD.

Jana Némethová - izolačné metodiky, PCR amplifikácia. Pracuje na OLG od roku 2015, zastupuje Mgr. Jaroslavu Gregorovú počas jej materskej dovolenky.

Annamária Ághová - Izolačné techniky, PCR, MLPA analýza, analýza HPV vírusov.