Zoznam vykonávaných laboratórnych vyšetrení

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých vyšetrení vykonávaných na
Ústave Patológie SZU a OUSA
    - akreditovaných – A
    - neakreditovaných - N

P.č. A/N Materiál Skratka Názov vyšetrenia Metóda
1. A tkanivo Histologické vyšetrenie tkaniva :
- peroperačná biopsia
- histochémia
- imunohistochémia (IHC)
- spracovanie tvrdých tkanív
- mikroskopické hodnotenie
2. A
moč, výpotok,
odtlačok, ascitická tekutina
 Cytologické vyšetrenie negynekologické :
- farbenie náterov polychromatickou  metódou podľa Papanicolaua
- mikroskopické hodnotenie
3. A  gynekologický ster
 Cytologické vyšetrenie gynekologické:
- farbenie náterov polychromatickou metodou podľa Papanicolaua
- LBC
- mikroskopické hodnotenie v Bethesda systéme
4. N  tkanivo  Laserová skenovacia cytometria
 LSC
5. N  tkanivo  Odber tkanív do Nádorového tkanivového zariadenia  FISH
6. N  tkanivo  Fluorescenčná in situ hybridizácia

 FISH

 

Vysvetlivky:
IHC - Imunohistochémia
LBC – Liquid based cytology  
NIF - Nepriama imunofluorescencia
LSC - Laserová skenovacia cytometria
FISH – Fluorescenčná in situ hybridizácia

 

Zoznam histochemických farbiacich a impregnačných metód :


1.    Farbenie Hematoxylin- eozín
2.    Farbenie HP podľa Giemsu
3.    Farbenie kolagenových vlákien podľa van Giesona
4.    Farbenie kolagenových vlákien podľa Massona 
5.    Dôkaz fibrínových vlákien podľa Malloryho
6.    Dôkaz polysacharidov PAS reakciou podľa McManusa
7.    Farbenie PAS – diastáza
8.    Farbenie kyslých mukopolysacharidov Alciánovou modrou
9.    Farbenie lipidov olejovou červeňou
10.    Farbenie Mucikarmínu podľa Mayera
11.    Dôkaz amyloidu kongočerveňou podľa Puchetlerovej
12.    Farbenie na Mastocyty
13.    Dôkaz baktérií podľa Gramma
14.    Dôkaz Mycobacteriu tuberculosis podľa Ziehl- Neelsena
15.    Dôkaz železa Perslovou reakciou
16.    Dôkaz žlčových pigmentov Fouchetovou reakciou
17.    Impregnácia retikulárnych vlákien podľa Gomoriho 
18.    Dôkaz melanínu podľa Lignaca
19.    Dôkaz pliesní modifikovanou metódou podľa Gomoriho
20.    Impregnačná metóda podľa Grimeliusa na dôkaz spojivového tkaniva

Zoznam antigénov vyšetrovaných imunohistochemickou metódou :

 

Protilátka proti antigénu Skratka Výrobca
Aktín (smooth muscle) ASM Dako
Aktín sarkometrický ASR Dako
Alfa-1-fetoproteín AFP Dako
Beta-Catenín βCAT Dako
CD10 CD10 Dako
CD20y CD20, L26 Dako
CD30 CD30 Dako
CD31 CD31 Dako
CD34 Class II CD34 Dako
CD44 CD44 Dako
CD45 CD45, LCA Dako
CD45RO CD45RO, UCHL1 Dako
CD56 CD56 Dako
CD68 CD68 Dako
CD99 CD99 Dako
CD117 CD117 Dako
c-erbB-2 onkoproteín CE Dako
Cytokeratín 7 CK7 Dako
Cytokeratín 8 CK8 Dako
Cytokeratín 18 CK18 Dako
Cytokeratín 20 CK20 Dako
Cytokeratín AE1/A3 AE1/3 Dako
Cytokeratín HMW CKHW Dako
Dezmín DEZ Dako
EGFR EGFR Dako
E-kadherín CAD Dako
Epitelový membránový antigén EMA Dako
Estrogénový receptor ER Dako
FVIII (von Willebrand factor) FVIII Dako
Gastrin GAST Dako
Glukagon GLUK Dako
ľudský choriogonadotropín HCG Dako
Hepatocyte HEP Dako
HER2 HER2 Dako
Chromogranín A CHROM Dako
Inhibín INHIB Dako
Inzulín INZ Dako
Kacitonín KALCIT Dako
Kaldesmon CDES Dako
Kalretinin CRT Dako
Karcinoembryonálny antigén CEA Dako
Ki-67 Ki-67 Dako
Melan A Melan Dako
Melanozóm HMB45 Dako
Enoláza špecifická pre neuróny NSE Dako
Proliferačný bunkový jadrový antigén PCNA BeckmanCoulter
Placentárna alkalická fosfatáza PLAP Dako
p16 p16 CINtec
p53 p53 Dako
P504S (α-metylacyl CoA racemáza) p504S Dako
Progesterónový receptor PR Dako
Prostatický špecifický antigén PSA Dako
Serotonin SRT Dako
Somatostatin SOM Dako
Survivín SURV Dako
S-100 S-100 Dako
Synaptofyzín SYN Dako
Tyreoglobulín THG Dako
Tyreoidný transkripčný fatkor -1 TTF-1 Dako
Vimentín VIM Dako