PracoviskáV roku 2011 si pripomíname 15. výročie vzniku Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Jej vzniku predchádzalo vyše 250 ročné pôsobenie Nemocnice sv. Alžbety, ktorá sa od 30-tych rokov minulého storočia postupne profilovala na prvé slovenské zdravotnícke zariadenie zamerané na liečbu onkologických ochorení. Po násilnom zoštátnení Nemocnice sv. Alžbety v roku 1950, v jeho priestoroch s prístavbami fungoval jediný celoslovenský pôsobiaci Onkologický ústav. V 1990 sa priestory nemocnice stali súčasťou Národného onkologického ústavu (NOÚ). Podľa predstáv vtedajšieho vedenia sa Nemocnica sv. Alžbety mala postupne zmeniť na zariadenie poskytujúce paliatívnu starostlivosť onkologickým pacientom. Po navrátení priestorov nemocnice sestrám sv. Alžbety, v ich zariadení prechodne (v rokoch 1994-1995) fungoval štátny subjekt pod názvom NOÚ - Nemocnica sv. Alžbety. Až následne sa podarilo sestrám sv. Alžbety zriadiť neštátne zdravotnícke zariadenie pod názvom Onkologický ústav sv. Alžbety.
V prvých rokoch fungovania boli v Onkologickom ústave vybudované všetky základné onkologické odbory a zabezpečená moderná prístrojová technika. Dnes patrí ústav medzi najvýznamnejšie špecializované zdravotnícke zariadenia na Slovensku, v ktorom sa vykonáva vyše 30% onkologickej starostlivosti.
Na chirurgicky zameraných klinikách sa realizujú najnáročnejšie chirurgické výkony u nádorov čreva, pečene, prsníkov, štítnej žľazy, u ženských pohlavných orgánov a nádorov hlavy a krku. Klinika radiačnej onkológie, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie slovenské centrá, sa okrem aktinoterapie nádorov ako na jedinom pracovisku na Slovensku vykonáva brahcyterapia rakoviny prostaty rádioaktívnymi zrnami a stereoradiochirugia malígnych a nemalígnych ochorení CNS a oka. V odbore klinickej onkológie sa v OÚSA realizuje cytostatická, biologická a hormonálna liečba väčšiny nádorových lokalizácii. Klinika nukleárnej medicíny je najväčším pracoviskom na Slovensku, kde sa pacienti vyšetrujú aj pomocou pozitronovej emisnej tomografie a SPECT-CT. Klinika je aj najvýznamnejším centrom liečby karcinómov štítnej žľazy rádiojódom. Klinika rádiológie patrí medzi najvýkonnejšie slovenské centrá s dvoma CT prístrojmi, dvomi digitálnymi mamografmi a 3T magneticko-rezonančným prístrojom. Na Ústave laboratórnej medicíny sa v odboroch genetiky, hematológie, imunológie, biochémie a patológie realizujú mnohé vyšetrenia ako na jedinom pracovisku na Slovensku.
Od počiatku fungovania OÚSA, vedenie ústavu v duchu tradícií Nemocnice sv. Alžbety kladie veľký dôraz na kvalitné medziľudské vzťahy a predovšetkým na pozitívny prístup zdravotníckeho personálu k pacientom. Snaď najvýraznejším prejavom toho je skutočnosť, že pri hodnotení spokojnosti pacientov sa OÚSA vždy umiestnil na popredných miestach medzi slovenskými zdravotníckymi zariadeniami.