Referát manažérstva kvality (RMK)

Personálne obsadenie

Ing. Mária Vargová  - manažér kvality


Činnosť referátu

Referát manažérstva kvality (RMK)  vykonáva v oblasti manažérstva kvality správu a rozvoj certifikovaného systému manažérstva kvality v OÚSA, s.r.o. a správu a rozvoj akreditácie klinických laboratórií v OÚSA, s.r.o. a do vnútroústavných zložiek prenáša podnety a návrhy smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Celý OÚSA s.r.o. so všetkými organizačnými zložkami je certifikovaný podľa ISO 9001:2015.

RMK  zabezpečuje udržiavanie aktuálnosti a funkčnosti uvedených systémov kvality, aktualizáciu základných dokumentov, organizuje a vyhodnocuje pravidelné vykonávanie interných auditov a kontrolu vykonaných nápravných opatrení, udržiavanie primeranej informovanosti pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek o plnení požiadaviek zavedených systémov kvality.RMK pri plnení týchto úloh spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi OÚSA,a taktiež pri plnení týchto úloh zabezpečuje súčinnosť s externými certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

OÚSA je nositeľom certifikátu ISO 9001:2015 a 6 laboratórnych pracovísk je akreditovaných podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Kvalita a certifikáty


Pripomienky a podnety:

Pracovníci OÚSA a taktiež klienti OÚSA môžu na RMK adresovať svoje pripomienky a podnety k systému kvality a k týkajúce sa samotnej kvality poskytovaných služieb, ako aj vykonávaných postupov a činností, ktoré s nimi súvisia  v záujme ich neustáleho zlepšovania.

Sídlo:  Kolárska 12, 811 06 Bratislava, IV. Miestnosť: R416.


Kontakt: 

Ing. Mária Vargová
Tel.:   02/3224 8413
          02/3224 9600
Mob.: +421 917 200 225
maria.vargova[at]ousa.sk