Referát hygieny


Štruktúra oddelenia


Ústavný hygienik: MUDr. Erika BöhmováNáplň činnosti

Základnou činnosťou referátu hygieny je  prevencia a kontrola nozokomiálnych nákaz (NN), dodržiavanie protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia multirezistentných a iných epidemiologicky závažných mikroorganizmov, dodržiavanie zásad hygienicko-epidemiologického režimu, zásad hygieny rúk, dodržiavanie personálneho, priestorovo-dispozičného a materiálno-technického vybavenia ústavu v súlade s legislatívou.

Veľká pozornosť sa venuje kontinuálnej edukácii zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.

Referát hygieny analyzuje a spracováva hlásené NN, priebežne vykonáva kontrolu NN a prijíma opatrenia na predchádzanie ich vzniku a šíreniu. V mesačných intervaloch vykonáva analýzu hlásených NN (etiológia, lokalizácia, oddelenia, rizikové faktory, rezistencia pôvodcov NN na antibiotiká).

Vykonáva incidenčné a prevalenčné sledovanie nozokomiálnych nákaz. Pravidelne analyzuje výskyt multirezistentných kmeňov, vypracováva postupy pri ošetrovaní pacientov kolonizovaných/infikovaných multirezistentným kmeňom mikroorganizmov a v spolupráci s klinickými pracoviskami realizuje opatrenia na zabránenie ich šírenia.

Vykonáva pravidelnú kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia operačných sál, lôžkových oddelení, ambulancií a laboratórií ústavu. Vykonáva pravidelnú kontrolu kvality čistenia plôch a povrchov pomocou UV svetla.

Zostavuje dezinfekčný program, postupy dezinfekcie zdravotníckych pomôcok, plôch a povrchov. Kontroluje kvalitu predsterilizačnej prípravy sterilných zdravotníckych pomôcok určených na opakované použitie, vykonáva pravidelnú kontrolu účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok chemickými a biologickými indikátormi.

Vykonáva vstupné školenie každého novoprijatého zamestnanca, ako aj priebežné školenie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu a hygieny rúk. Pravidelne sleduje a vyhodnocuje spotrebu alkoholových dezinfekčných prípravkov na ruky.