Oddelenie prípravy kmeňových buniek


Oddelenie prípravy kmeňových buniek vzniklo na Onkologickom ústave sv. Alžbety v roku 2012. Oddelenie bolo založené na základe uvedomenia si skutočnosti, že celosvetový výskum kmeňových buniek dospel do štádia, keď sa začínajú kmeňové bunky používať na liečbu mnohých chorôb, ktoré štandardnými terapeutickými prístupmi nedosahujú uspokojivé výsledky alebo sú neliečiteľné.

Princíp liečebného pôsobenia kmeňových buniek

V tele človeka sa v každom orgáne vo veľmi malom počte nachádzajú mezenchýmové kmeňové bunky, ktoré sa tiež nazývajú stromálne, lebo spoluvytvárajú strómu telesných orgánov a tkanív. Starajú o obnovu opotrebovaných a poškodených tkanív pomocou biologických faktorov, ktoré vylučujú – sekretómu. Významnou zložkou sekretómu sú, okrem rastových faktorov, cytokínov, chemokínov, aj extracelulárne nanočastice - exozómy o veľkosti 30-150 nm. Exozómy kmeňových buniek sprostredkujú komunikáciu medzi bunkami a udržujú homeostázu buniek tým, že vylučujú nežiaduce látky z tela. Výskumom sa zistilo, že mezenchýmové kmeňové/stromálne bunky (MSC) sa dajú z ľudských tkanív izolovať a v laboratóriu zmnožiť na taký počet, ktorý je potrebný na terapeutické použitie. Ak sa kmeňové bunky dostanú v dostatočnom počte na poškodené miesto, v tele indukujú prostredníctvom svojho sekretómu vnútorné reparačné procesy, ktoré poškodenie opravia. Proces opravy je dlhodobý, trvá niekoľko mesiacov. Na to, aby sa dali kmeňové bunky použiť klinicky je potrebné ich pestovať v t. zv. superčistých priestoroch GMP (Good Manufacturing Practice) podmienkach, ktoré zaručujú sterilné prostredie, ktoré ďaleko prevyšuje nároky na sterilitu aj operačných sál. Také zariadenie bolo na OÚSA vybudované a je schválené na produkciu kmeňových buniek pre klinické použitie.

Na Oddelení prípravy kmeňových buniek sa izolujú a zmnožujú mezenchýmové kmeňové bunky z kostnej drene, tukového tkanivá, šnúry pupočníka, dentálnej drene, menštruačnej krvi skúsenými vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi. Overuje sa ich kvalita ich schopnosťou diferenciácie na adipocyty, osteoblasty a chondrocyty a na povrchové bunkové markery, ktoré predstavujú medzinárodne užívané štandardy týchto buniek. Pripravené a charakterizované bunky sa uchovajú ako živé zmrazením v tekutom dusíku pri -180 st. C, odkiaľ sa dajú v prípade akútnej potreby použiť.

Celosvetovým výskumom sa zistilo, že mezenchýmové kmeňové bunky a ich exozómy majú terapeutické využitie v regeneračnej medicíne pri mnohých chorobách, čo je vo svete predmetom mnohých klinických štúdií, ktoré sa snažia zistiť optimálne dávkovanie a nové terapeutické použitia. Výskumom sa zistilo, že sekretóm mezenchýmových kmeňových buniek sprostredkuje regeneračnú opravu podobne ako bunky a jeho aplikácia je bezpečnejšia. Je snahou pracovníkov oddelenia v súhlase so svetovým trendom rozširovať ich terapeutické použitie na t. zv. civilizačné choroby. Vykonáva sa aj výskum ako využiť kmeňové bunky a ich exozómy na inovatívnu liečbu tých nádorov, ktoré nemajú v súčasnosti účinnú štandardnú terapiu.

Celosvetovým výskumom sa zistilo, že mezenchýmové kmeňové bunky a ich exozómy majú terapeutické využitie v regeneračnej medicíne pri mnohých chorobách, čo je vo svete predmetom mnohých klinických štúdií, ktoré sa snažia zistiť optimálne dávkovanie a nové terapeutické použitia. Výskumom sa zistilo, že sekretóm mezenchýmových kmeňových buniek sprostredkuje regeneračnú opravu podobne ako bunky a jeho aplikácia je bezpečnejšia. Je snahou pracovníkov oddelenia v súhlase so svetovým trendom rozširovať ich terapeutické použitie na t. zv. civilizačné choroby. Vykonáva sa aj výskum ako využiť kmeňové bunky a ich exozómy na inovatívnu liečbu tých nádorov, ktoré nemajú v súčasnosti účinnú štandardnú terapiu.


Pracovníci oddelenia prípravy kmeňových buniek :

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., primár
Mgr. Uršula Altanerová, PhD.
Ing. Jana Jakubechová
MUDr. Peter Švec, PhD., odborný zástupca