ODDELENIE ORGANIZAČNO - METODICKÉ A ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ

Štruktúra oddelenia

Oddelenie sa člení na:

Úsek centrálnej registrácie pacientov a prijímacej kancelárie

Úsek zdravotnej dokumentácie a archív chorobopisov

Úsek zdravotnej štatistiky

Úsek sociálnej starostlivosti


Personálne obsadenie:

Primár:
MUDr. Vladimír Vlasák

Nelekári:
Ing. Eva Zámocká


Náplň činnosti
:

Udržiava, aktualizuje a kontroluje evidenciu ako aj zdravotnú dokumentáciu pacientov hospitalizovaných a ambulantne liečených v ústave. Vykonáva administratívne práce pri prijatí pacientov na hospitalizáciu, pri ich prekladoch na iné oddelenia a pri ich prepustení.

Na základe zmlúv uzavretých so zdravotnými poisťovňami a iných súvisiacich záväzných dokumentov koordinuje spoluprácu s príslušnými útvarmi poisťovní.

Na základe požiadaviek relevantných žiadateľov zabezpečuje a odborne spracúva štatistické informácie o rozsahu a druhoch zdravotnej starostlivosti poskytovaných v ústave, zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s organizáciami, ktoré sú poverené štatistickým výkazníctvom.

Náplňou v oblasti sociálnej služby je riešenie sociálnych dôsledkov chorobných stavov, ktoré sú sprevádzané psychologickými a sociálnymi problémami, poskytovanie informácií o sociálnej pomoci a podpore (poradenstvo o sociálnych službách), práca s rodinou pacienta, riešenie komplexných problémov v koordinácii s ostatnými odborníkmi.


Kontakt:

Telefón: 02/3224 9407, e-mail: vladimir.vlasak[at]ousa.sk