Oddelenie marketingu (OMKT)

Personálne obsadenie

Vedúci oddelenia

Pracovníci oddelenia


Činnosť oddelenia


Marketing

Oddelenie OMKT zabezpečuje proces riadenia, ktorého výsledkom je poznanie, predvídanie, ovplyvňovanie a v konečnej fáze uspokojovanie potrieb a prianí zákazníka v oblasti poskytovania  zdravotníckych služieb (liečebných a vyšetrovacích zložiek) v OÚSA efektívnym spôsobom s cieľom zabezpečiť stabilizáciu a rozvoj klientskej základne týchto služieb v OÚSA.
Pripravuje stratégiu v oblasti dopytu a ponuky vo vzťahu ku klientom ústavu a predkladá vedeniu ústavu návrhy a námety na tvorbu nových programov a zdravotníckych služieb.
Ťažiskovou oblasťou je marketing laboratórnych služieb pre externých klientov.
OMKT zhromažďuje informácie o ponuke laboratórnych služieb a voľných kapacitách v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti, informácie o trhu pre tieto služby, pripravuje a realizuje rôzne marketingové aktivity, sleduje spätnú väzbu na kvalitu a organizačné zabezpečenie ponúkaných laboratórnych služieb, vyhodnocuje efektívnosť realizovaných marketingových akcií a v spolupráci s ostatnými zložkami OÚSA  sa podieľa na neustálom zlepšovaní starostlivosti o klientov.
OMKT v spolupráci s Oddelením informačných systémov sa podieľa aj na  zabezpečovaní elektronického prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení – e-OUSA.
OMKT pri plnení týchto úloh úzko spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi OÚSA, ktoré poskytujú svoje služby externým klientom.
V neposlednom rade OMKT aktívne spolupracuje s dopravnou službou OÚSA aj pri zabezpečení zvozu biologického materiálu od externých klientov do laboratórií OÚSA.

Prezentácia OÚSA
OMKT sa aktívne podieľa na vonkajšej prezentácii OÚSA a to jednak prostredníctvom elektronických médií – www.ousa.sk, ako aj  prostredníctvom pravidelne aktualizovanej publikácie  Laboratórne služby, alebo  distribúciou prezentačných  materiálov  k odborným vyšetreniam v rámci odborných a vzdelávacích podujatí organizovaných odbornými spoločnosťami.
OMKT pri plnení týchto úloh spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi OÚSA, predovšetkým s oddeleniami Ústavu laboratórnej medicíny a Oddelením informačných systémov.

Pripomienky a podnety:
Pracovníci OÚSA a taktiež klienti OÚSA môžu na  OMKT adresovať svoje pripomienky a podnety týkajúce sa kvality poskytovaných služieb, ako aj vykonávaných postupov a činností, ktoré s nimi súvisia  v záujme ich neustáleho zlepšovania.


Kontakt: