Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP a OÚSA

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Štruktúra kliniky:


Klinika stereotaktickej rádiochirurgie má k dispozícii odbornú ambulanciu, pracovisko pre plánovanie stereotaktickej rádiochirurgie a zákrokovňu. Lôžka má vyčlenené v rámci posteľového oddelenia Kliniky radiačnej onkológie SZU a OÚSA.


Personálne obsadenie:


Prednosta kliniky:

Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

Primár:
MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH

Lekári:
doc. MUDr. Omelyan Trompak, CSc., MUDr. Branislav Sepeši, MBA

Sestra:
Mgr. M. Holičová                                                                         

Klinickí fyzici:
RNDr. Kristína Kontrišová PhD., Mgr. Jozef Grežďo, PhD., Ing. Mária Filipová

Členovia BTB komisie:
Prof. MUDr. J. Šteňo, DrSc. – predseda komisie
Prof. MUDr. M. Šramka, DrSc., MUDr. E. Bolješíková, CSc., doc. MUDr. V. Belan, CSc., MUDr. P. Kalina, CSc., doc. RNDr. G. Králik, PhD., MUDr. M. Chorváth, PhD.,  doc. MUDr. O. Trompak, CSc., MUDr. M. Polakovič, MUDr. M. Vorobjov. 

Hostia:
MUDr. B. Rychlý, PhD., MUDr. P. Povinec, PhD., doc. MUDr. A. Šteňo, CSc., MUDr. Z. Tomišková, MUDr. Ľ. Trejbalová, prof. MUDr. A. Furdová, PhD., MUDr. P. Švajdler


Profil pracoviska:

Ambulancia Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie je umiestnená v bloku B, pod označením BS107. Vykonáva konziliárnu činnosť a sledovanie pacientov po rádiochirurgickom výkone. Ordinačné hodiny sú od pondelka do piatku  od 8 00 hod do 13 00 hod.
Na klinike sa vykoná  v spolupráci neurochirurgov, radiačných onkológov, klinických fyzikov, radiológov, neurológov, neuroonkológov, oftalmológov a špecialistov z odboru nukleárna medicína pomocou moderného prístrojového vybavenia  odborne vysoko náročná stereorádiochirurgická liečba nádorových a nenádorových ochorení mozgu, nádorových ochorení oka, hlavy a krku. Indikácie liečby sa preberajú na komisii pre stereotaktickú rádiochirurgiu (Brain Tumour Board). Cieľom stereotaktickej rádiochirurgie je  zastavenie rastu nádorových lézii s ich následným  zmenšením až vymiznutím. U nádorov hypofýzy je jej cieľom kontrola rastu nádoru a produkcie hormónov, u artério-venóznych malformácií je  to dosiahnutie obliterácie - uzavretia patologických cievnych spletení.


Pedagogická činnosť:

Klinika stereotaktickej rádiochirurgie je zriadená v rámci VŠZaSP sv. Alžbety, je zriadená ako školiace centrum pre výučbu odborníkov pre stereorádiochirurgiu v spolupráci so SZU.


Dosiahnuté výsledky:

Klinika je jediným centrom stereotaktickej rádiochirurgie pre pacientov v rámci celej SR. Zaviedli sa tu stereorádiochirugické operácie pri zhubných nádorov oka a krku. Výsledky sú pravidelne publikované na domácich a zahraničných odborných podujatiach.