Otázky a odpovede pre pacientov

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

OTÁZKY A ODPOVEDE pre pacientov


Čo je nukleárna medicína?

Nukleárna medicína je špecializovaný lekársky odbor, ktorý využíva na diagnostiku a liečbu otvorené rádioaktívne žiariče vo forme rádiofarmák, ktoré sa podávajú obvykle do žily predlaktia.  

Čo je rádiofarmakum?
Rádiofarmakum je špeciálna farmaceutický prípravok označkovaný vhodnou rádioaktívnou látkou (rádionuklidom), ktorý sa vychytáva  vo vyšetrovanom orgáne a umožňuje jeho zobrazenie.

Čo je gamagrafia = scintigrafia?
Scintigrafia = gamagrafia je metóda vyšetrenia pacienta. Gamagrafia, lebo sa detekuje gama žiarenie, scintigrafia preto, lebo sa na detekciu využíva detekcia scintilácii scintilačným detektorom.

Aký je priebeh vyšetrenia ?
Pri vyšetrení sa do žily (obvykle do žily predlaktia) podáva malé množstvo rádiofarmaka. Toto rádiofarmakum sa vychytáva vo vyšetrovanom orgáne. Rádioaktívna látka vysiela z vyšetrovaného orgánu gama lúče, ktoré sa detekujú detektorom  gamakamery. Cieľom vyšetrenia je zobrazenie veľkosti, tvaru, uloženia a rozloženia rádioaktivity v tomto orgáne alebo funkcie tohoto orgánu.

Čo je gamakamera?
Gamakamera je vyšetrovací prístroj. Gamakameru tvoria dva detektory umiestnené pod a nad vyšetrovacím stolom (lôžkom), na ktorom leží pacient. Je to scintilačný detektor, ktorý detekuje gama lúče, vychádzajúce z pacienta.

Čo je celotelová gamagrafia skeletu?
Je to celotelové vyšetrenie pacienta, pri ktorom sa kontinuálne posúvajú dva detektory nad a pod pacientom ležiacim na vyšetrovacom stole a zaznamenávajú obraz kostí celého tela.

Čo je SPECT? 
SPECT - Single Photon Emission Computer Tomography = jednofotónová emisná počítačová tomografia je vyšetrenie, ktoré umožňuje priestorové trojrozmerné zobrazenie vyšetrovaného orgánu a jeho prezeranie v jednotlivých rezoch. Umožňuje citlivejšie a presnejšie zobrazenie menších chorobných ložísk.

Prečo je nutné odložiť pred vyšetrením kovové predmety?
Kovové predmety na tele pacienta absorbujú žiarenie a  spôsobujú chybnú interpretáciu výsledku.  

Čo je kontaminácia?
Kontaminácia je znečistenie odevu alebo pokožky pacienta aplikovaným rádiofarmakom, tampónom priloženým na miesto injekcie alebo odloženým do vrecka nohavíc, močom pri neopatrnom močení. Toto znečistenie spôsobuje falošne pozitívne ložisko a môže skomplikovať interpretáciu výsledku. Preto je niekedy nutné zopakovať nahrávku po vyzlečení znečisteného (kontaminovaného) odevu pacienta alebo po umytí znečistenej (kontaminovanej) pokožky pacienta.

Gamagrafické vyšetrenie bolí?
Jediným "bolestivým" úkonom pri vyšetrení je injekcia do žily, ktorá je rovnako nepríjemná ako odber krvi. Nepríjemné pre niektorých pacientov je vydržať kľudne ležať bez pohybu na vyšetrovacom stole cca 30 minút. V prípade, že máte bolesti, užite pred vyšetrením lieky proti bolesti.  

Je žiarenie, resp. rádioaktivita pri vyšetrení nebezpečné?
Nie je, dávka žiarenia, ktorú dostane pacient, je veľmi malá, podobná a vo väčšine prípadov niekoľkonásobne nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Deťom sa podáva adekvátne nižšia dávka rádiofarmaka podľa ich hmotnosti. Vyšetrujeme aj malé deti a novorodencov.  

Môžu sa v súvislosti s vyšetrením vyskytnúť nejaké komplikácie?
Komplikácie spojené s podaním rádiofarmaka sa prakticky nevyskytujú a na našom oddelení sme ich dosiaľ nezaznamenali. V literatúre sú popisované ojedinelé prípady alergickej reakcie. Informujte lekára ešte pred podaním rádiofarmaka, ak ste v minulosti mali alergické reakcie na nejaké lieky.  

Čo sú to doplňujúce projekcie?
Sú to doplňujúce snímky cielene zamerané na určitú oblasť s cieľom jej presnejšieho zobrazenia. Môžu to byť snímky bočné, šikmé, prípadne iné špeciálne zobrazenia, ktoré obvykle trvajú 2-5 minút.

Nezvyšujú opakované nahrávky dávku žiarenia?
Vôbec nie, rádioaktivitu (čiže "žiarenie") pacient dostane v injekcii na začiatku vyšetrenia. Opakované nahrávky nijako neovplyvňujú dávku žiarenia pre pacienta.

Môže sa  po vyšetrení viesť motorové vozidlo?
Áno, podaná látka nijako neovplyvňuje Vašu pozornosť.

Môže sa  v priebehu vyšetrenia piť, jesť a užívať lieky?
Pri väčšine vyšetrení je možné pred aj v priebehu vyšetrenia jesť, piť a užívať lieky bez obmedzenia. V prípadoch, keď to nie je možné, bude na to pacient osobitne upozornený pri objednávaní vyšetrenia alebo pri predvolaní na vyšetrenie.

Aké opatrenia je nutné dodržiavať po vyšetrení?
Rádioaktivita sa u väčšiny vyšetrení "rozpadne" do druhého dňa. Pretože sa rádiofarmakum väčšinou vylučuje močom, je vhodné v deň vyšetrenia zvýšiť príjem tekutín a častejšie sa vymočiť na urýchlenie vylúčenia látky z tela.

Možno ísť po vyšetrení do práce?
Vo všeobecnosti sa môže vrátiť do práce. Len pacientom, ktorí pracujú s deťmi a tehotnými ženami(učitelia a pod.) sa neodporúča v deň vyšetrenia vrátiť do práce v záujme minimalizácie pôsobenia žiarenia, v ambulancii dostanú potvrdenie o celodennom vyšetrení.

Môže sa po vyšetrení stýkať s deťmi?
V deň vyšetrenia sa v záujme minimalizácie pôsobenia rádioaktívneho žiarenia najmä na malé deti neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti, vo všeobecnosti udržovať od nich čo najväčšiu vzdialenosť. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na Vaše dieťa, v záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.

Môže sa vyšetrovať aj tehotná žena?
Tehotná žena sa môže vyšetriť len po konzultácii s odosielajúcim lekárom, ak je to nevyhnutne potrebné.

Môže sa  po vyšetrení dojčiť?
Odporúča sa prerušiť dojčenie na 12 - 24 hod. Po podaní niektorých látok aj na dlhšiu dobu, o čom bude pacientka v týchto prípadoch informovaná.

Môže na vyšetrenie sprevádzať príbuzný alebo iná osoba?
Na vyšetrenie s Vami môže prísť ako Váš sprievodca ktokoľvek, nie však deti a tehotné ženy.

Môže sa pri vyšetrení jesť?
Pacient si môže priniesť so sebou desiatu a niečo na pitie. Niektoré vyšetrenia sa vykonávajú s odstupom niekoľko hodín a desiata príde vhod, prípadne aj niečo na čítanie.

Vyžadujú deti špeciálnu prípravu?
Deťom je vhodné priniesť obľúbenú hračku, knihu, aby ste im spríjemnili prípadné čakanie na vyšetrenie. Pre celkom malé deti si mamičky alebo sprevádzajúce osoby prinesú aj náhradnú plienku a čaj alebo mlieko, pretože plánovaný čas vyšetrenia sa z technických príčin môže predĺžiť.
U novorodencov a malých detí do veku 3-4 rokov (podľa úrovne spolupráce dieťaťa) je vhodné pred príchodom na vyšetrenie zabezpečiť zavedenie vnútrožilovej kanyly. Vopred zavedená kanyla uľahčuje aplikáciu rádiofarmaka a hlavne spoluprácu dieťaťa pri vyšetrení, pri ktorom sa vyžaduje kľudné ležanie. Nespolupráca a nekľud dieťaťa pri vnútrožilovej aplikácii v úvode vyšetrenia môže závažným spôsobom ovplyvniť jeho priebeh, výsledok a hodnotenie. Ak sú deti nekľudné, lieky na upokojenie alebo uspanie vopred zabezpečí ošetrujúci lekár.