Likvidačná stanica rádioaktívneho odpadu

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Na pracoviskách Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o., kde sa využívajú zdroje ionizujúceho žiarenia, vzniká rádioaktívny odpad v dôsledku rôznych procesov, hlavne pri diagnostických a terapeutických činnostiach s využitím otvorených žiaričov, pri ktorých sa pacientom aplikujú rádiofarmaká značkované rôznymi rádionuklidmi. So vzniknutým rádioaktívnym odpadom je potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy SR, pri dodržaní základných princípov radiačnej ochrany.
Uvedený kvapalný rádioaktívny odpad je možné vypúšťať do verejnej kanalizácie až keď jeho objemová aktivita poklesne na úroveň objemovej aktivity, stanovenej v platnej legislatíve SR v oblasti radiačnej ochrany na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia. Do tej doby je potrebné kvapalný rádioaktívny odpad skladovať vo vymieracích nádržiach s dostatočným tienením a zabezpečením pred únikom rádioaktívnych látok. Tým je zabezpečená ochrana obyvateľov pred ožiarením a ochrana životného prostredia pred rádioaktívnou kontamináciou.
Z hore uvedeného dôvodu má Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. vybudovaný samostatný objekt s vymieracími nádržami na kvapalný rádioaktívny odpad (Likvidačná stanica rádioaktívnych odpadov), v ktorom je možné skladovať aj pevný rádioaktívny odpad vznikajúci na Klinike nukleárnej medicíny, prípadne na iných pracoviskách Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o.